СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ УРБАНІЗОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.8

Ключові слова:

сталий розвиток, урбосистема, управління, індикатори, навколишнє середовище, інтегрований індекс

Анотація

На шляху реалізації концепції сталого розвитку міст суттєвою проблемою є розробка ефективної системи оцінки рівня їх розвитку на основі якісних і кількісних показників еко- номічної, соціальної та екологічної сфери. У зв’язку з тим, що на сьогодні немає єдиного підходу у визначенні сталого розвитку міських територій формування індикаційної системи є актуальним питанням. Індикативна система сталого розвитку міста Херсон здійснювалася з використанням системи базових показників, які були поєднані в економічну, соціальну, екологічну групи. Проте встановлено, що основна роль у формуванні збалансованості території належить екологічним індикато- рам. Виявлення факторів негативного впливу на природне середовище здійснено з викорис- танням моделі «рушійні сили – тиск – стан – вплив – реакція». При цьому встановлено, що більшість екологічних індикаторів відносяться до негативних показників, оскільки збіль- шення їх числових параметрів негативно впливає на розвиток урбосистеми. Рівень сталого розвитку для м. Херсона визначено на основі вибору максимальних та мінімальних значень індикаторів, які характерні для типових селітебних територій, областей України. Комплексна оцінка еколого-економічно-соціального стану м. Херсона здійснювалася згідно уніфікованої шкали, розробленої Інститутом проблем природокорис- тування та екології НАН України. У результаті розрахунку інтегрованих індексів сталого розвитку екологічний стан урбосистеми м. Херсон оцінений як задовільний, соціальний та економічний стани міста Херсон оцінені як загрозливі. За інтегральним індексом сталого розвитку визначено, що критичними індикаторами екологічної групи виявились якісний стан води за хімічним складом та якісний стан ґрунту за вмістом важких металів. Встановлено, що високий рівень урбанізації, інтенсивний антропогенний пресинг на навколишнє середовище, розви- ток депопуляційних процесів, низькі інвестиційні можливості ускладнюють шлях просу- вання м. Херсон до сталого розвитку, тому розробка системи індикаторів сталого роз- витку є необхідним інструментом для ефективного функціонування урбосистем.

Посилання

Моисеев Н.Н. Стратегии переходного периода. Экология и жизнь. 2007. № 2 (63). С. 5–8.

Слєпишкова Л. Концепція сталого розвитку і вимоги до енергетики. Економіка України. 2002. № 9. С. 29–33.

Молдаван Л. Сталий розвиток аграрної сфери – цільовий вектор на XXI століття. Економіка України. 2009. № 11. С. 93–95.

Стольберг Ф.В. Экология города. Київ : Либра, 2000. 464 с.

Дорогунцов С., Федорищева А., Ральчук А. Устойчивое развитие в управлении эколого-економическими системами. Економика Украины. 2001. № 1. С. 75–83.

Вернадский В.И. Биосфера. Москва : Наука, 1978. 358 с.

Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. Успехи биологии. 1944. № 8, Вип. 2. С. 113–120.

Руденко М. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії. Тернопіль : Джура, 2005. 402 с.

Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. Київ : Вища школа, 1999. 236 с.

Криниця С.О. Формування бюджетів розвитку в регіонах України. Фінанси України. 2000. № 11. С. 9–17.

Масловська Л.Ц. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 365 с.

Карпінський Б.А. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель. Монографія. Львів : Логос, 2005. 256 с.

Герасимчук З.В., Галущак В.Л. Політика розвитку проблемних регіонів: методологічні засади формування та реалізації: Монографія. Луцьк : Надстир’я, 2006. 248 с.

Нестеренко О.О. Індикатори оцінки рівня сталого розвитку та їх вплив на показники інтегрованої звітності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 15. Частина 2. 2017. С. 44–50.

Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : [навч. посіб.]. Т.К. Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. Херсон : Грінь Д.С., 2015. 264 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Херсонської області у 2018 році. Херсон : Херсонська ОДА, 2019. 238 с.

Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік / За ред. В.А. Вознюка. Херсон : Головне управління статистики у Херсонській області. 2018. 452 с.

Статистичний щорічник України за 2019 рік / за ред. І.Є Вернер. Київ, 2020. 464 с.

Згуровский, М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005р. Київ : НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. 84 с.

Cкок С.В. Стратічук Н.В. Науково-методичні аспекти оцінки сталого розвитку міських екосистем. Екологічні науки. Випуск 1 (28). 2020. С. 367–372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Скок, С. (2021). СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ УРБАНІЗОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 46-54. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.1.8