Приклад оформлення

УДК 330.101

СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Потравка Л.О. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Херсонського державного аграрно-економічного університету
ORCID: 0000-0002-0011-2286

У статті досліджено процес формування синергетичної парадигми управління у галузі економічних наук, актуальність якої обумовлюється структурними трансфор-маціями національної економіки.
(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: парадигма, система, трансформація, синергія, структура.

Potravka L.O. The synergetic paradigm of management under the conditions of structural transformations of the national economy of Ukraine
The article is investigated the process of formation of synergetic management paradigm in the field of economic sciences, the relevance of which is due to the structural transformations of the national economy, is studied.
(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: paradigm, system, transformation, synergy, structure. 

Глобальні проблеми сучасності, пов’язані з екологією, розповсюдженням зброї, інформаційний тероризм стають найголовнішою загрозою існування людства. Їх вирішення потребує кардинальних змін філософії нашого життя, що має виражатися у зміні стратегії діяльності [1, c. 40–41].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Потравка Л.О. Модель трансформацій аграрного сектора України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 2 (46). С. 40–41.

REFERENCES:

2. Potravka,O. (2016) Model transformatsii ahrarnoho sektora Ukrainy [Model of transformations of the agricultural sector of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 2 (46), 40–41 [in Ukrainian].