ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.6.3

Ключові слова:

державне регулювання; сфера діяльності, пов’язана з трансплантацією; особливості державного регулювання; методи державного регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією

Анотація

У статті охарактеризовано особливості державного регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні, шляхом наукової розробки методів державного регулювання у досліджуваній сфері. Об’єктом дізнання обрано наукову літературу, предметом вивчення якої є методи державного регулювання, зокрема, економіки і охорони здоров’я, а також сфера діяльності, пов’язана з трансплантацією. На основі проведеного аналізу названо два наукові підходи до визначення методів державного регулювання, які можуть бути застосовані до сфери діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні: за формами впливу держави (прямі і непрямі), за способами впливу (адміністративні, економічні, правові та соціальні). Як більш доцільний для даного дослідження обрано другий підхід, в межах якого запропоновано визначення найбільш специфічних методів державного регулювання у сфері трансплантації та діяльності, пов’язаної з нею. Серед таких, до правових методів віднесено прийняття Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»; між адміністративних названо ліцензування, дозволи і заборони у досліджуваній сфері; поміж соціальних визначено забезпечення соціальних гарантій у сфері трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією; до економічних – бюджетне фінансування організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантаціє. Щодо останнього методу визначено існуючі на сьогодні і можливі форми його здійснення, а саме: реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів відповідно до однойменної бюджетної програми; фінансування трансплантації та сфери діяльності, пов’язаної з нею в межах бюджетної програми 2301360 «Лікування громадян України за кордоном»; реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Посилання

Стеценко С.Г., Пелагеша О.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія. Київ : Атіка, 2013. 144 с.

Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Гриньова В.М. Новікова М.М. Державне регулювання економіки : підручник. Київ : Знання, 2008. 398 c. С. 11–18. URL: https://pidru4niki.com/1152090438395/ekonomika/klasifikatsiya_metodiv_derzhavnogo_regulyuvannya (дата звернення: 17.12.2022).

Саніахметова Н.О. Господарське право України : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. Xарків : Одіссей, 2005. 608 с. URL: https://sci.house/hozyaystvennoe-pravo-ukrainyi-scibook/mistse-rol-derjavi-regulyuvanniekonomiki.html (дата звернення: 17.12.2022).

Краснова О.І., Плужнікова Т.В. Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров’я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 47–48. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/10.pdf (дата звернення: 17.12.2022).

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник в 2 т. / ред. кол. : В.Б. Авер’янов (гол.). Київ : Юридична думка, 2004. Т. 1. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Averianov_Vadym/Administratyvne_pravo_Ukrainy_Tom_1_Zahalna_chastyna/ (дата звернення: 17.12.2022).

Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2005. 460 с.

Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис та тенденції розвитку : дис. ... д. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2003. 455 с.

Шульга В.М. Державне регулювання у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів: поняття та сутність. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5, № 3-4. С. 26-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aplup_2017_5_3-4_5 (дата звернення: 17.12.2022).

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України від 17 травня 2018 р. № 2427-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2427-19#Text (дата звернення: 17.12.2022).

Про Державний бюджет України на 2022 рік : Закон України від 02 грудня 2021 р. № 1928-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text (дата звернення: 17.12.2022).

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19 жовтня 2017 р. № 2168-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#top (дата звернення: 17.12.2022).

Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/854-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.12.2022).

Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-06

Як цитувати

Сич, Л. І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 24-31. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.6.3