СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.7

Ключові слова:

управління персоналом, стратегія управління персоналом, організаційна культура, адміністративно-державний менеджмент, орган виконавчої влади

Анотація

Основною темою статті є стратегічні пріоритети управління персоналом в системі адміністративно-державного менеджменту, які досліджено через узагальнення змісту стратегій управління персоналом в органах виконавчої влади. Зазначається, що стратегія управління персоналом як ресурсна стратегія є похідною загальної стратегії органу виконавчої влади. Питання формування стратегії управління персоналом органу виконавчої влади постає у випадку існування загальної стратегії / стратегічного плану. У статті проаналізовано ряд HR-стратегій органів виконавчої влади України. Визначено, що вони не мають єдиної структурної побудови. Виокремлено такі спільні складові: загальний стан управління персоналом, місія, візія, цінності / принципи організації, мета та цілі стратегії, основні завдання / стратегічні цілі, механізм реалізації стратегії, прогнозований результат. Зроблено висновок про схожість завдань HR-стратегій (розвиток інституційної спроможності, ефективної високопрофесійної команди, модернізація системи розвитку персоналу, HR-брендинг, формування сучасної організаційної культури). Окреслено основні критичні фактори в управлінні персоналом окремих органів виконавчої влади та стратегічні цілі / пріоритети низки органів виконавчої влади. На основі проведеного дослідження, визначено найбільш актуальні пріоритети кадрової політики: добір працівників, оновлення, зміцнення трудового потенціалу; забезпечення професійного розвитку та навчання; підвищення компетентності, оновлення корпоративної культури. Сформовано пропозиції: в HR-стратегіях передбачати не тільки очікувані результати, а й основні критерії їх досягнення або стандарти оцінювання результативності їх реалізації; започатковувати практику розробки та впровадження HR-стратегій в місцевих органах виконавчої влади, що має стати важливим чинником розвитку останніх.

Посилання

Стратегія реформування державного управління України на період до 2025 року. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text

Наталія Алюшина. Робота над формуванням якісного бренду державного органу як роботодавця – це кропіткий процес, а на рівні державного управління – це своєрідний виклик. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/nataliya-alyushina-robota-nad-formuvannyam-yakisnogo-brendu-derzhavnogoorganu-yak-robotodavcya-ce-kropitkij-proces-na-rivni-derzhavnogo-upravlinnya-cesvoyeridnij-viklik

Лозинська Т. М., Компанець О. І. HR-технології в кадровій політиці органів виконавчої влади. Edukation and Studies: Collection of scientific articles. Editoria di Modena, Rome, Italy. 2019. P. 89–92. (164 p.). URL: http:// conferencii.com/files/archive/2019-11.pdf

Кравченко О. І. Стратегічне управління у сфері публічного управління та адміністрування: навч.-метод. посіб. / упоряд. О. І. Кравченко. Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2019. 138 с. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4094/1/KravchenkoNavch.pdf

Стратегія управління персоналом апарату Національного агентства України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/strategiyaupravlinnya-personalom-nads-2020-2022-1.pdf

Стратегія управління персоналом Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/files/Dok_NORMATUVKA/%E2%84%96618.pdf

Міністерство фінансів представило HR-Стратегію на 2021-2023 роки. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ministerstvo_finansiv_predstavilo_hr-strategiiu_na_2021-2023_roki-2871

У ДПС затверджено HR-стратегію для проведення цілісної та систематичної реформи у сфері управління персоналом. Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/429906.html

Про затвердження Стратегії управління персоналом Державної служби статистики України на період до 2023 року : Наказ Державної служби статистики України від 12.10.2020 р. № 294. URL: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/294/294_2020.htm

Стратегія управління персоналом Державної митної служби України на 2021-2024 роки. URL: https://drive.google.com/file/d/1hiDg34zxwqzROZMNOIDUacpKGczcZW3v/view

Стратегія розвитку управління персоналом Держаудитслужби на період до 2024 року. Державна аудиторська служба України. URL: https://dasu.gov.ua/ua/news/3486

Сучасні напрямки розвитку HR менеджменту презентували в Управлінні ДМС України в Чернігівській області. Державна міграційна служба України. URL: https://dmsu.gov.ua/news/region/5557.html

Сердюк О. І., Корнійчук А. С. Пріоритети HR-стратегій в органах державної влади та місцевого самоврядування / Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2022 року / за заг. ред. Т. М. Лозинської, О. В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2022. С. 91–94. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryaduvannya2022.pdf

Стратегічний план діяльності на 2021-2023 роки. Плани та звіти. Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/plan-st.pdf

Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом». Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/diyalnist/upravlinnya-personalom-na-derzhavnij-sluzhbi/vseukrayinskij-konkurs-krashchi-praktiki-upravlinnya-personalom

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-29

Як цитувати

Сердюк, О. І., Мирна, О. В., Корнійчук, А. С., & Олексій, І. В. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 49-59. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.7