ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.13

Ключові слова:

людиноцентризм, людський капітал, людський ресурс, інвестиції, люди, населення, державна політика, публічне управління, трудовий потенціал

Анотація

Стаття присвячена актуальній у сучасному українському суспільстві проблемі важливості людського капіталу на сучасному етапі розвитку України, а саме створення законодавчих та інституційних форм реалізації політики формування і збереження людського капіталу. А також комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів, вироблення пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення державної політики в сфері розвитку людського капіталу. У нашому дослідженні було встановлено, що людський капітал – це певний обсяг інвестицій, які генеруються та накопичуються людиною: запас здоров’я, знань, умінь, навичок, мотивацій, які відповідно використовуються в процесі праці та сприяють зростанню її продуктивності та заробітку. Автор аналізує визначення ключових понять зазначеної проблематики – «людський капітал», «людський ресурс», «Людиноцентризм», а також дає коротку характеристику теоретичного дослідження зазначеної проблематики як серед українських, так і серед закордонних дослідників. Мета статті, яку пропонує нам автор, полягає в тому, щоб визначити місце людського капіталу на сучасному етапі розвитку України, особливості розвитку, реалізації його потенціалу та визначити можливі перспективи в подальшому. Люди фактично і створюють людський капітал, і є основним рушійним чинником державотворчих процесів, тому вкрай важливо продовжити професійний розвиток та ефективне функціонування людського капіталу, особливо зараз, коли Україна направляє вектор свого розвитку до європейських цінностей. Також автор статті наводить власний погляд на перспективи розвитку та вимоги до «людського капіталу», можливі заходи, спрямовані на покращення реалізації державної політики у сфері збереження людського капіталу в Україні. Отже, сучасний людський капітал в умовах соціально-економічного розвитку є ключовим фактором забезпечення конкурентних переваг країни, основною продуктивною силою економіки та визначає зміст і характер суспільного прогресу.

Посилання

Зайцев Ю.К. Людиноцентрична парадигма сучасної економіки як умова сталого розвитку суспільства. Ефективна економіка. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_2_77 (дата звернення: 10.11.2021).

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевікіої, А. Малівського. Київ : Port-Royal. 2011. 293 с.

Щокін Г.В., Антонюк О.В., Головатий М.Ф. Управління людськими ресурсами. Київ : МАУП. 2016. 496 с.

Колот А.М., Грішнова О.А., Герасименко О.О. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Київ : КНЕУ. 2009. 711 с.

Турило А.М. Концепція оцінки й управління людським капіталом підприємства. Економічний часопис східноєвропейського наукового університету імені Лесі Українки. 2019. С. 44–50.

Лич В.М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення : монографія. Кихїв : Науковий світ, 2013. 313 с.

Криклій А.С. Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу : монографія. Київ : Репрографіка, 2005. 473 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Книга 1. Процесс производства капитала. Москва : ОАО «ЦСЭ», 2001. 800 с.

Бланк И.А. Управление формированием капитала. Киев : «Ника-Центр», 2000. 512 с.

Мандибура В. «Людський капітал»: об’єктивна економічна реальність чи ідеологема? Україна: аспекти праці. 2009. С. 27.

Базилевич В.Д. Історія економічних вчень : у 2 ч. Ч. 1. Київ : Знання, 2008. 582 с.

Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2014. С. 34–40.

Головінов О.М. Людський капітал в системі виробничих відносин : монографія. Донецьк : ДОН-ДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2004. С. 96–98.

Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал. США: экономика, политика, идеология. 2003. С. 109–119.

Кендрик Дж. Экономический рост и формирование капитала. Вопросы экономики. 1996. С. 54–56.

Добрынин А.Н., Дятлов, С.А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. Санкт-Петербург : Наука. 1999. 309 с.

Критский М.М. Человеческий капитал. Университет. 2001. 120 с.

Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер. с англ. Киев : Хагар-Демос. 2003. 785 с.

Як Фитц-енц. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала / пер. с англ. Меньшикова М.С., Леонова Ю.П. ; под общ. ред. В.И. Ярных. Москва : Вершина, 2006. 320 с.

Левчук О.В. Управління інвестиціями у людський капітал : автореф. дис. … канд. наук : 08.01.01. Київ. 2008. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-18

Як цитувати

Правоторова, О. (2022). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 92-99. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.3.13