ПРАВОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.5

Ключові слова:

регіональне управління, оцінювання, ефективність, розвиток, система оцінювання політики.

Анотація

Євроінтеграційні прагнення України, які знайшли своє нормативне закріплення в Основному Законі, неминуче створюють певні виклики для нинішньої інституційної організації публічної влади в України. Безумовно, такі виклики мають спонукати науковців, публічних службовців та політичне керівництво до перегляду існуючої моделі управління суспільними справами, зокрема, і щодо вироблення нової та більш ефективної політики управління регіональним розвитком. Як відомо, європейська система публічного управління на регіональному рівні в силу історичних та інших умов побудована за принципом самоврядності, який передбачає величезний обсяг повноважень суб'єктів регіональної публічної політики, рівно як і обсяг відповідальності перед мешканцями територіальних громад. У свою чергу українська модель публічного управління на регіональному рівні в загальноєвропейському розумінні наразі тільки починає своє формування, оскільки лише з початком реформи децентралізації центральна публічна влада почала впроваджувати загальновизнані принципи урядування. Однак очевидно, що регіональна політика не може бути відокремленою від загальнодержавної. Особливо це стосується політики регіонального розвитку, яка наразі є чи не найголовнішою складовою для стимулювання розвитку регіонів. Одним із дієвих і апробованих європейською практикою механізмом впливу на процес розвитку регіонів є оцінювання ефективності управління таким розвитком. Формування такої системи також, безсумнівно, здатне надати відповіді на безліч запитань регіонального управління, як то: наскільки діяльність суб'єктів регіонального управління є цілеспрямованою; чи використовуються найдієвіші засоби досягнення певних цілей розвитку; які саме сфери потребують особливої уваги суб'єктів регіонального управління. Проте, теоретична модель системи оцінювання може бути життєздатною лише у випадку її імплементації у практичну діяльність суб'єктів публічного управління, що є неможливим без відповідного правового врегулювання. У цьому контексті надважливим є адекватне та повне відображення цієї моделі оцінювання у профільному законодавстві (як на рівні закону, так і на рівні підзаконних правових актів). У протилежному випадку така система або ж працюватиме не валідно, або ж не працюватиме взагалі. Метою цієї статті є дослідження питання правової регламентації системи оціню- вання ефективності управління регіональним розвитком, зокрема, її моделі, суб'єктів, основних принципів та засад. Окрім того, у статті також здійснюватиметься аналіз правової моделі оцінювання шляхом зіставлення з теоретичними конструкціями, які напрацьовані на науковому рівні, а також надаватимуться певні рекомендації щодо удосконалення цієї системи на рівні законів та підзаконних правових актів України.

Посилання

Енциклопедичний словник з державного управління/ уклад. : Ю. Сурмін, В. Бакуменко, А. Михненко та ін. ; за ред. Ю. Ковбасюка, В. Трощинського, Ю. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

Закон України Про засади державної регіональної політики: прийнятий 05 лютого 2015 року № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Ніколіна І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – №4(20). – С. 63-71.

Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / кол. авт. ; наук. кер. В. Цвєтков. – К. : Оріяни, 1998. – 364 с.

Ефективність державного управління / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. І. Розпутенка. – К. : К.І.С., 2002. – 420 с.

Дьомін М. Ефективність управління регіональним розвитком в аспекті дефінітивного складника/Держава та регіони. Серія: державне управління. – 2021. – № 1 (71). – с. 40-45

Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/ СНІД в Україні», 2015. – 580 с.

Жаліло Я. Про принципи сучасної політики регіонального розвитку. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/pro-principi-suchasnoyipolitikiregionalnogo- rozvitku-281358_.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Дьомін, М. В. (2022). ПРАВОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 37-43. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.5