ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.9

Ключові слова:

фінансова безпека, економічна безпека, місцеве самоврядування, територіальна громада, політика фінансової безпеки, місцевий борг, гарантії, резервний фонд.

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність розробки та впровадження політики фінансової безпеки на рівні територіальних громад та запропоновано її структуру за напрямами: мета та стратегічні пріоритети забезпечення фінансової безпеки громади; обсяг резервного фонду, порядок його формування та використання; управління місцевим боргом; бухгалтерський облік, аудит та фінансова звітність органу місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, підприємств комунальної власності; операційний бюджет; інвестиції; закупівлі; планування капітального фінансування; управління ризиками; довгострокове фінансове планування; удосконалення адміністрування податків; економічний розвиток територіальної громади. Розкрито особливості формування резерву фінансової стабільності, тобто встановлення мінімальних рівнів фондів для забезпечення стабільного обслуговування місцевого боргу, задоволення майбутніх потреб і захист від фінансової нестабільності. Зосереджено увагу на управлінні місцевим боргом як визначальному факторі фінансової безпеки, а також забезпечення фінансової стабільності системи підприємств комунальної власності. Наголошено на необхідності розроблення окремих методик для оцінювання рівня фінансової безпеки на рівні територіальних громад, адже наявні підходи, орієнтовні на загальнодержавний рівень чи рівень суб’єктів господарської діяльності не дозволять достовірно оцінити фінансову безпеку на локальному рівні. Розвиток методології оцінювання фінансової безпеки територіальних громад зосереджено на двох базових аспектах: врахування особливостей функціонування системи місцевого самоврядування в Україні, універсальність застосування для всіх територіальних громад. Запропоновано методику як матрицю показників, що демонструють конкурентні переваги та слабкі місця територіальної громади, дозволяють оцінити результати діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток місцевої економіки, а також виявити потенційні можливості щодо розвитку фінансового потенціалу громади, у тому числі шляхом рейтингування у межах області.

Посилання

Бак Н. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. № 1(58). С. 98 – 110.

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. К. : КНТЕУ, 2004. 759 с.

Бобровська О. Ю., Крушельницька Т. А., Мунько А. Ю. Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на формування інвестиційного профілю територій. Аспекти публічного управління. 2015. № 6. С. 47 – 57.

Бурлуцький С. В., Бурлуцька С. В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 6. С. 16 – 21.

Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. Гейця В.М. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.

Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. монографія. К.: Національна академія управління, 2010. 232 с.

Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління». 2016. 447 с.

Кириленко О., Стащук О. Оцінювання макроекономічних чинників формування фінансової безпеки України. Світ фінансів. 2017. Вип. 2. С. 7–16.

Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Львів, 2020. 356 с.

Сухоруков А. І., Мошенський С. З., Петрук О. М. Національна економічна безпека : навч. посіб. Житомир : ПП «Рута», 2010. 384 c.

Тимошенко О. В. Фінансова децентралізація як напрям посилення економічної безпеки регіонів. Економіка і регіон. 2016. No 1. С. 82 – 89.

Трещов M. M. Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 4 (47). С. 280 – 287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Мунько, А. Ю. (2022). ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 66-72. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.9