ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.6

Ключові слова:

фінансова безпека держави, фінансова безпека територіальної громади, економічна безпека, бюджетна безпека, податкова безпека, кібербезпека, місцеве самоврядування, територіальна громада, політика фінансової безпеки.

Анотація

У статті за результатами ретроспективного аналізу теоретичної бази фінансової безпеки держави та територіальних громад та обґрунтування основні тенденцій її генези та розвитку. Витоки досліджень фінансової безпеки держави вітчизняними науковцями констатовано фактично з часу відновлення незалежності України, зокрема в галузі економіки. В державному управлінні поняття фінансової безпеки теоретизовано у 2011 році як стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. У національному законодавстві фінансова безпека як об’єкт управління органів державної влади та складник національної та економічної безпеки закріплена у 2012–2013 роках. Виявлено, що амальгама дефініцій поняття «фінансова безпека держави» у вітчизняній науці є досить широкою і характеризується концептуальною різноманітністю рівнозначних за теоретико-методологічною вагою підходів до її трактування. Однак, превалювання досліджень з токи зору економічної теорії не дозволяє повною мірою розкрити державно-управлінський аспект, зокрема роль органів державної влади та механізми реалізації на державному рівні. У сучасних дослідженнях (протягом останніх 5 років) за складовими фінансової безпеки держави поряд із борговою, грошово-кредитною, банківською безпекою, а також безпекою валютного, фондового та страхового ринків науковці значну увагу приділяють бюджетній та податковій (фіскальній) безпеці. Обгрунтовано, що умовах цифровізації усіх сфер суспільної діяльності актуалізується новий складник фінансової безпеки держави – кібербезпека. Визначено, що перші комплексні дослідження проблематики фінансової безпеки на рівні територіальних громад в теоретичній площині з’явилися з початком реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. При цьому окремі складники фінансової безпеки на рівні територіальних громад – бюджетні, податкові, грошово-кредитні як предмет досліджень присутні в роботах багатьох теоретичних джерелах з публічного управління та адміністрування. Доведено розбалансованість та несистемність наукового пошуку концептуального підґрунтя політики фінансової безпеки територіальної громади.

Посилання

Бак Н. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. № 1(58). С. 98–110.

Білик Р.Р., Філіпчук Н.В. Проблеми економічної безпеки та конкурентоспроможності регіонів в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. № 4. C. 53–63. URL: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-4

Бригинец А.А. Правове забезпечення фінансової безпеки України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь, 2017. 464 с.

Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 55–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ sepspu_2016_1_15

Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 6. С. 16–21.

Варналій З.С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання. Економічний вісник університету. 2017. № 34/1. С. 140–150.

Василик О.Д. Теорія фінансів : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2000. 364 с.

Возняк Г.В. До питання бюджетної безпеки регіонів і громад України в умовах нестабільної економіки. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. з міжнар. уч. (21 січ. 2021 р.). Полтава: НУПП. 2021. 135 с.

Волосюк М.В., Сіренко І.В. Економічна безпека територіальної громади в системі забезпечення її сталого розвитку. Економiка та держава. 2021. № 6. С. 105–109.

Геєць В.М. Концепція економічної безпеки України. Економіст. 1998. № 7–9. С. 63–82.

Гнидюк І. Бюджетна безпека як невід’ємний складник національної безпеки держави. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 1 (118). C. 94–98.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. Київ : НАДУ при Президентові України, 2011. 748 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. Київ : КНТЕУ, 2001. 309 с.

Лисяк Л.В., Журавель М.О. Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України. Modern Economics. 2018. № 9. С. 54–59.

Марченко О.М., Пушак Я.Я., Ревак І.О. Фінансова безпека держави : навч. посіб. Львів. 2020. 356 с.

Мельник В.М., Савстєєва О.М. Бюджетна політика в системі фінансової безпеки держави. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. 2020. № 1–2. С. 73–80.

Мойсеєнко І.П., Марченко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник. Львів: Видавництво ЛДУВС, 2011. 380 с.

Мунько А.Ю. Політика фінансової безпеки територіальних громад: розробка, реалізація, оцінювання. Таврійський науковий вісник. 2022. № 1. С. 66–72.

Полторак А.С. Системна таксономія фінансової безпеки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 3. С. 26–32.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовт. 2013 р. № 1277. URL : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1277731-13

Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2012 р. № 569-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80

Рожко О.Д. Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення. Інтернаука. 2017. № 2(24). URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2017/2/2056

Сухорукова Т.Г., Александрова О.Ю., Савгира К.Д. Оцінка та напрями підвищення фінансової безпеки регіонів України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 186–196.

Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 115 с.

Трещов М. М. Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів : монографія / М. М. Трещов – Дніпро, ДРІДУ НАДУ : Моноліт, 2018. 308 с.

Управління фінансово-економічною безпекою держави та шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам: монографія / Балабаниць А.В., Гапонюк О.І., Горбашевська М.О., Кислова Л.А., Омельченко В.Я., Семкова Л.В. Мацука В.М., Осипенко К.В., Перепадя Ф.Л. Маріуполь : Маріупольський держ. ун-т. 2020. 223 с.

Форкун І.В., Лепетун І.О. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 5 Том 1. С. 289–292.

Kryshtanovych M., Storozhev R., Malyshev K., Munko A., Khokhba O. State Management of the Development of National Cybersecurity Systems. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22 No. 5. P. 11–16. URL: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.3

Rybalchenko L., Ryzhkov E., Ohrimenco S. Modeling economic component of national security. Philosophy, Economics and Law Review. 2021. Vol. 1. P. 25–36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Як цитувати

Мунько, А. Ю. (2022). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 47-57. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.4.6