УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.4

Ключові слова:

управління мотиваційною складовою, референтна особа, самомотивація, самоменеджмент, самоуправління, соціалізація, соціальна адаптація, становлення особистості

Анотація

У статті розглянуто питання мотиваційної складової процесу соціалізації та необхідності формування навичок самомотивації як невідійманої частки соціалізації особистості, що неможливе без усвідомлення потреби досягнення бажаних умов і результатів. Описано психологічні закономірності впливу референтних осіб та найближчого контактного оточення на формування свідомості й самосвідомості, вибору сфери діяльності для самореалізації. Визначено проблеми соціалізації та соціальної адаптації в сучасних умовах, а також те, що соціалізація, як процес формування особистості починається вже з перших років та відбувається упродовж всього життя людини. З передачею досвіду наступним поколінням, соціалізація виступає не просто як міжсуб’єктна взаємодія, а як складова культури, що впливає на розвиток особистості, формування покоління, здатного навчатися, саморозвиватися та самовдосконалюватися усе життя. Розкрито питання ефективного використання технології SMART у розвитку особистісної мотивації щодо управління та постановки досяжних цілей й завдань. Технологія є не просто інструментом для запису цілей, а методикою їх виконання, яка додає впевненості, мотивує на нові досягнення, є складовою самоменеджменту, самоорганізації, саморегуляції, самоуправління та цілепокладання. Сконцентровано увагу на вирішальній ролі якостей особистості у керуванні та результативність соціалізації. У наших уявленнях, соціалізація суб’єкта може бути найуспішнішою за взаємодії безпосередньо особистості, колективу, суспільства. Звичайно ж, значущість цих суб’єктів у конкретних умовах неоднакова. Так, суспільство формує відповідні установки, менталітет, що чинить аж ніяк не пасивний вплив на особистість, на психологію оточення, в якому перебуває ця особистість, однак управління власним розвитком дає ресурс щодо формування мотиваційної складової особистості.

Посилання

Алєксєєнко Т.Ф. (2007). Соціалізація особистості: можливості й ризики. науково-методичний посібник. Київ 152 с. Отримано з: https://lib.iitta.gov.ua/716135/1/01_07

Бібік Н. М.(2020). Структура і зміст і соціальної компетентності. Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 23 квітня 2020 р., м.

Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР» / Наук. ред. В. В.Сиченко, О. В. Ковшар, В. В. Шинкаренко, С. В. Майданенко. Дніпро. С. 116–120. Отримано з: http://surl.li/pooy

Киричук, В.О. (2014). Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві. Освіта та розвиток обдарованої особистості № 11(30)11/2014. С. 22–26. Отримано з: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2014/11/6.pdf

Костенко, Н. (2020). Мережева комунікація: алгоритмічний і ризикований зв’язок. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, с. 5–23.

Москоленко, В. (2013). Соціалізація особистості: монографія. С. 51–107. Отримано з: https://core.ac.uk/download/pdf/32305796.pdf

Музика О.О. (2016). Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку cтудентів. Музика Олена Оксентівна// ISSN Оnline: 2312–5829. Освітологічний дискурс, № 3 (15), с. 63–73.

Овдієнко Л.Н. (2014). Освіта як простір соціалізації особистості: монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. К.: Міленіум, 120 с. Отримано з: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/OvdienkOsvitaMaket.pdf

Рахманов, О. А. (2017). Соціалізація та ідентифікація особистості у суспільстві: навч.-метод. Комплекс. К.: КНЕУ, 27 с.

Фрейд, З. (2017). Введение в психоанализ: лекции /Зигмунд Фрейд. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 448 с.

Черненко, Н.І. (2016). Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у професійній підготовці робітників морського транспорту: дис. ... канд. педагогічних наук : 13.00.04 / Черненко Наталія Іванівна ; [наук. керівник Є. П. Голобородько]; КВНЗ «Херсон. академ. неперервної освіти». Херсон, 2016, 282 с.

Черненко, Н.І. (2021). Постановка цілей по «SMART» в освітньому самоменеджменті. Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 травня 2021 р., м. Херсон) / за ред. Н.В. Кириченко, Н.Д. Худік та ін. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С. С. 479–481.

Чепок, Р.В.(2023) Теоретичні основи реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні фахових освітніх компонент в закладах професійної освіти. Журнал «Перспективи та інновації науки» № 10(28) 2023. С. 484-493

Шахова О.Г. (2019). Соціальна психологія особистості: Навчальний посібник. Харків: «Контраст», 116 с.

Doran, G., (1981). There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35–36. Retrieved from: http://surl.li/popg

Bogue, R., (2005). Use S.M.A.R.T. goals to launch management by objectives plan. TechRepublic. Retrieved from: http://surl.li/popj

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Пономарчук, Н. І. (2023). УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 34-44. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.4