СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.8

Ключові слова:

держава, державне регулювання, трудові відносини, трудовий договір, робочий час, роботодавець, працівник.

Анотація

Європейсько орієнтований розвиток українського суспільства, його демократизація, успіхи у подоланні наслідків кризових явищ в усіх сферах суспільного життя залежать від результативності й ефективності державного управління з системних позицій на загальнодержавному й регіональному рівнях реалізації. Обґрунтована сконцентрованість уваги суб’єктів державного управління в Україні на війни в країні обумовила наслідки негативного характеру, що знайшло прояв у падінні доходів населення, зниженні рівня та якості життя, посиленні негативних тенденцій у сфері трудової міграції, що суттєво знижує інвестиційно-інноваційну активність й загальний потенціал економічного зростання країни. Така ситуація вимагає переосмислення підходів до державного управління, яке попри декларування реформ все ще характеризується достатньо високим ступенем централізації в сфері прийняття рішень щодо вирішення місцевих проблем. Перед війною в Україні про це свідчили низький рівень довіри та оцінка ефективності діяльності органів влади з боку населення. Тематика соціального захисту населення знаходиться на вістрі уваги багатьох науковців і дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних, які розглядають її крізь призму різних галузей науки, як В. Киян, О. Боднарь, В. Чубань, М. Вікторчук, І. Євхутич тощо. Метою роботи є дослідження стану теоретичної розробленості механізмів державного управління системою трудових відносин, виявлення наявних проблем, теоретичних прогалин, що потребують подальших досліджень. Дослідженням окреслено основні наукові доробки вітчизняних науковців в галузі механізмів державного управління трудовими відносинами. Виявлено гостре питання дослідження гендерної рівності у трудовій сфері. Показано прогресивні зміни законодавства, які в подальшому вплинуть на систему врегулювання трудових спорів у країні. Разом з тим, вказано на низку формальних інститутів, здатних посприяти кращій адаптації публічного управління нашої держави до реалій воєнного стану. Сформульовано відповідні пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема, застосування системного підходу у реформуванні трудового законодавства.

Посилання

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 20.10.2022).

Черевко Н.О. Особливості та правове регулювання процедури надання згоди працівника на роботу в нових умовах праці. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2022. № 2 с

Вікторчук М.В. Деякі аспекти забезпечення гендерної рівності в сфері соціально-трудових відносин в Україні. Збірник тез круглого столу, присвяченого 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 11.12.2017 р.). К.: ДНДІ МВС України, 2017. 175 с)

Євхутич І. М. Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту. Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару: збірник тез (м.Львів, 21 травня 2020 року): ЛьвДУВС, 2020. 219 с

Трофименко М.С. Особливості укладення трудових договорів у сфері інформаційних технологій. Право та інноваційне суспільство. 2016. № 2. С. 74-79.

Устянич О.Р., Євхутич І. М. Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту. Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару: збірник тез (м.Львів, 21 травня 2020 року): ЛьвДУВС, 2020. 219 с 7. Бондар О. Щодо трудових спорів та медіації в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: матеріали конференції (м. Дніпро, 30 листопада 2021 рок): ДДУВС, 2021.

Про зайнятість і гідну працю з метою забезпечення миру і потенціалу протидії: Рекомендація МОП № 205 від 2017 року/ URL : http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561474.pdf.

Киян В. Щодо змін у трудовому законодавстві України через пандемію COVID-19. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету вну- трішніх справ. 2022. № 1

Чубань В. С. Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту. Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару: збірник тез (м. Львів, 21 травня 2020 року): ЛьвДУВС, 2020. 219 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-09

Як цитувати

Черевко, Н. О. (2023). СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 60-65. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.8