ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.2

Ключові слова:

державне управління, трудові відносини, управління трудовими відносинами, механізми державного управління, система трудових відносин, державно-громадська співпраця, соціальний діалог, оцінка соціального партнерства, принципи соціального діалогу

Анотація

Європейсько орієнтований розвиток українського суспільства, його демократизація, успіхи у подоланні наслідків кризових явищ в усіх сферах суспільного життя залежать від результативності й ефективності державного управління з системних позицій на загальнодержавному й регіональному рівнях реалізації. Обґрунтована сконцентрованість уваги суб’єктів державного управління в Україні на війні обумовила падіння доходів населення, зниженні рівня та якості життя, посилення негативних тенденцій у сфері трудової міграції, що суттєво знижує інвестиційно-інноваційну активність й загальний потенціал економічного зростання країни. Така ситуація вимагає переосмислення підходів до державного управління, формування належної ефективної взаємодії між органами влади та організаціями громадянського суспільства. Передумовами такого діалогу повинні стати правові та організаційні чинники, що необхідні для реальної участі громадян. Разом з тим, в Україні спостерігається низька суспільна активність громадських організацій і, як наслідок, їх слабкий вплив на державну політику. Соціальний діалог включає в себе взаємодію між працівниками, роботодавцями та урядом з метою спільного вирішення питань, що виникають із трудових відносин та може передбачати переговори, консультації, партнерські відносини та інші механізми співробітництва. Дотримання цих принципів сприяє ефективному управлінню трудовими відносинами та забезпеченню рівноваги між інтересами працівників і роботодавців. Дослідженням встановлено, що дотримання принципів соціального діалогу та партнерства є важливим фактором ефективного управління системою трудових відносин та забезпечення гідної праці для громадян, і має вирішальне значення в оцінці механізму державного управління трудовими відносинами в Україні. Однією з ключових проблем в означеному питанні є проблема недовіри до професійних спілок в Україні, що породжує низьку соціальну активність громадян у відносинах з роботодавцями. Це зумовлює майже повну відсутність соціального діалогу в країні та непередбачення деяких надважливих форм соціального діалогу в профільному законі. Її вирішення можливе лише через усвідомлення громадянами своїх прав та свобод, а також бажання до соціальної активності.

Посилання

Державна служба статистики. Укрстат. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (дата звернення: 05.01.2023).

Кирилов Ю. Є. Бренд країни в глобалізованому світі. Херсон: Грінь ДС. 2013.

Кирилов Ю., Крикунова В., Жосан Г. Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання. Економічні інновації. 2019. Т. 21, № 1 (70). С. 52–63.

Колот А. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової сфері. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Зб. наук. пр., м. Київ. Київ, 2011. С. 5–13.

Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень. Доступно за посиланням https://rm.coe.int/16802eeddb.)

Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.07.1993 р. № 3356-XII : станом на 11 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (дата звернення: 16.12.2022).

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР : станом на 6 листоп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр#Text (дата звернення: 08.01.2023).

Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-VI : станом на 27 трав. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text

Про утворення Національної служби посередництва і примирення : Указ Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 : станом на 12 трав. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1258/98#Text (дата звернення: 08.01.2023).

Пустовійт Р.Ф. Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 1(9). С. 70–81.

Рекомендація щодо добровільного примирення та арбітражу № 92 : Рек. Міжнар. орг. пр. від 29.06.1951 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_232#Text (дата звернення: 08.01.2023).

Трудове право – Жернаков В.В.-1. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Бібліотека українських підручників. URL: https://westudents.com.ua/glavy/70429-1-ponyattya-naglyadu-kontrolyu-zadoderjannyam-zakonodavstva-pro-pratsyu.html (дата звернення: 22.03.2023).

Центр Р. Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії (вересень–жовтень 2022р.). Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-krainidovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykoideologichni-oriientatsii-gromadian-ukrainyv-umovakh-rosiiskoi-agresii-veresen-zhovten-2022r (дата звернення: 31.01.2023).

Черевко Н. О. Механізми державного управління системою трудових відносин в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2022. 182 с.

Черевко Н.О. Державне регулювання трудових відносин в Україні. Держава та регіони: Серія публічне управління та адміністрування. 2023. № 1 (79). С. 62–68.

Шевченко І. Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2008. № 2. С. 91–99.

Шевченко О.О. Конспект лекцій з дисципліни «Взаємодія суспільства та влади». Київ: Таврійський національний університет ім. В.І. Верн., 2018. 47 с.

Шемяков О. Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом: автореф. дисертація. Донецьк, 2008. 16 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Як цитувати

Кирилов, Ю. Є., & Черевко, Н. О. (2023). ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ТА ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 18-26. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.5.2