СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.6.4

Ключові слова:

держава, державне регулювання, трудові відносини, трудовий договір, робочий час, роботодавець, працівник

Анотація

Європейськоорієнтований розвиток українського суспільства, його демократизація, успіхи у подоланні наслідків кризових явищ в усіх сферах суспільного життя залежать від результативності й ефективності державного управління з системних позицій на загальнодержавному й регіональному рівнях реалізації. Обґрунтована сконцентрованість уваги суб’єктів державного управління в Україні на війни обумовила наслідки негативного характеру, що знайшло прояв у падінні доходів населення, зниженні рівня та якості життя, посиленні негативних тенденцій у сфері трудової міграції, що суттєво знижує інвестиційно-інноваційну активність й загальний потенціал економічного зростання країни. Така ситуація вимагає переосмислення підходів до державного управління, яке попри декларування реформ все ще характеризується достатньо високим ступенем централізації в сфері прийняття рішень щодо вирішення місцевих проблем. Перед війною в Україні про це свідчили низький рівень довіри та оцінка ефективності діяльності органів влади з боку населення. Роль держави в регулюванні трудових відносин надзвичайно важлива. Практика свідчить, що роботодавці з метою зниження витрат виробництва прагнуть до збереження, навіть до зниження рівня оплати праці, до економії на умовах і безпеці праці, скорочення робочих місць за рахунок досягнень науково-технічного прогресу. А наймані працівники прагнуть до підвищення заробітної плати, до безпеки і поліпшення умов праці, збереження робочих місць і т.д. У цих умовах саме законодавчі і виконавчі органи державної влади повинні забезпечити раціональне поєднання інтересів працівників та роботодавців. Рівень справедливості розподілу доходів у суспільстві визначається соціальною сутністю (типом) держави, а якість партнерства — ступенем участі працівників в управлінні. Метою роботи є дослідження сутності та принципів трудових відносин в Україні.

Посилання

Черевко Н.О. Стан наукової розробленості механізмів державного управління системою трудових відносин. Таврійський науковий вісник: Серія публічне управління та адміністрування. 2022. № 5. С. 60–65.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. Х. : Фоліо, 2002. 540 с.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. Т. 4. СПб. ; М., 1882. С. 436–437.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины (общая часть) : учебное пособие. Симферополь : ДОЛЯ, 2004. 164 с.

Венедиктов В. С. Наука трудового права на шляху соціальних перетворень та захисту прав людини. Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах : матеріали наук.-практ. конф. Асоц. фахівців труд. права. Х., 2005. С. 8–13.

Загальна теорія держави і права / за ред. М. В. Івіна, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Х. : Право, 2002. 432 с.

Демський Е. Ф. Транспортне право України : навч. посіб. / за заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В. Мілашевич. К. : Юрінком Інтер, 2002. 416 с.

Михайлов О. В. Господарське законодавство (право) [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. В. Михайлов ; Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, каф. правознавства. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. 367 с.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: монографія / П. Д. Пилипенко. Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. 214 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: підручник / В. І. Прокопенко. Вид. 2-ге, стереотип. Х. : Консум, 2000. 528 с.

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 16.12.2022).

Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10.12.1971 р. № 322-VIII : станом на 11 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 16.12.2022).

Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація Орг. Об’єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 16.12.2022).

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : Пакт Орг. Об’єдн. Націй від 16.12.1966 р. : станом на 19 жовт. 1973 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text (дата звернення: 16.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-06

Як цитувати

Черевко, Н. О. (2023). СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (6), 32-38. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.6.4