МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.10

Ключові слова:

системна динаміка, моделювання, загроза, надзвичайна ситуація, об’єкт критичної інфраструктури, національна безпека, цивільний захист, техногенна безпека, екологічна безпека

Анотація

В поданій науковій статті запропоновано один із підходів оцінювання загроз у сфері техногенної та екологічної безпеки, що полягає у застосуванні методу системної динаміки. Актуальність дослідження таких загроз підтверджується технічною зношеністю та застарілістю об’єктів критичної інфраструктури, небезпеками воєнного та терористичного характеру, кібератаками тощо. Зазначене може призвести до підвищення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах критичної інфраструктури. Це у свою чергу може спричинити ескалацію та розвиток небезпечних сценаріїв техногенних аварій і катастроф з руйнуванням об’єктів критичної інфраструктури, виникненням екологічних наслідків для життя і здоров’я людей, що проживають на прилеглій території. У статті проведено аналіз нормативної бази та результатів досліджень вітчизняних науковців у галузі оцінювання загроз для об’єктів критичної інфраструктури. Авторами визначено, що одним із елементів забезпечення складової національної безпеки України є проведення моделювання загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. В результаті аналітичного огляду наукових досліджень вітчизняних вчених зроблено висновок, що на теперішній час питання математичного і комп’ютерного моделювання загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури залишається фрагментарно невирішеним. У статті досліджено можливість імплементації підходу моделювання загроз у сфері техногенної та екологічної безпеки, які можуть стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури, методом системної динаміки з використанням пуассонівських потоків. Авторами висловлено припущення, що застосування такого підходу дасть можливість забезпечувати підтримку прийняття рішень в системі запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Посилання

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/stru#Stru (дата звернення 19.05.2022).

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (дата звернення 01.10.2021).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 122 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення 19.05.2022).

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19.10.2000 № 2064-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text (дата звернення 18.05.2022).

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text (дата звернення 18.05.2022).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017№ 2163-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення 19.05.2022).

Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6.12.2017

№ 1009-р // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80#Text (дата звернення 17.05.2022).

Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX //База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text (дата звернення 17.05.2022).

Бірюков Д. С., Кондратов С. І. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2012. 57 с. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/zakhist-kritichnoiinfrastrukturi-problemi-ta-perspektivi

Іванюта С.П. Загрози критичній інфраструктурі та їх вплив на стан національної безпеки: Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-03/KI_-Ivanyuta-3a331.pdf (дата звернення 17.02.2022).

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні: збірник матеріалів міжнародних експертних нарад / упоряд. Д. С. Бірюков, С.І. Кондратов; за заг. ред. О. М. Суходолі. К. : НІСД, 2015. 176 с.

Бобро Д. Г. Визначення критеріїв оцінки та загрози критичній інфраструктурі / Стратегічні пріоритети. Серія «Економіка». 2015. № 4 (37). С. 83-93. URL: http://sp.niss.gov.ua/ content/articles/files/10-1457002140.pdf. (дата звернення 17.02.2022)

Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій: Монографія / С. І. Азаров, В. Л. Сидоренко, С. А. Єременко, А. В. Пруський, А. М. Демків; за заг. ред. П. Б. Волянського. К., 2021. 375 с.

Євсєєв В. О. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду / Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2016. № 4 (49). С. 168-172.

Національні системи оцінювання ризиків і загроз: кращі світові практики, нові можливості для України: Аналітична доповідь / О. О. Резнікова, К. Є. Войтовський, А. В. Лепіхов; за заг. ред. О. О. Резнікової. НІСД, 2020. – 84 с.

Лисенко О. І., Чеканова І. В., Кутовий О. П., Нікітін В. А. Стратегії управління ризиками на об’єктах критичної інфраструктури в умовах невизначеності. Науковий вісник УкрНДІПБ. 2015. № 1(31). С. 134–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvundipb_2015_1_18. (дата звернення: 18.02.2022).

Уряднікова І. В., Чумаченко С. М., Кармазін С. В., Тесленко О. М. Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Техніка. 2015. Вип. 1. С. 206-218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_teh_2015_1_24. (дата звернення: 18.02.2022).

Чумаченко С. М., Троцько В. В. Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури. Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека. 2017. № 1. С. 41-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbcpfs_2017_1_8. (дата звернення: 16.02.2022).

Чумаченко С. М., Кутовий О. П., Михайлова А.В. Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу на сході України. Науковий журнал «Інженерія природокористування». 4 (18) 2020. С. 114-123. URL: DOI: https://doi.org/10.37700/enm.2020.4(18).114-123. (дата звернення: 25.01.2022).

Чумаченко С. М., Парталян А. С., Туровець Ю. С. Система підтримки прийняття рішень з управління екологічними загрозами у районі ведення бойових дій // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 1 (83). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. С. 88–95. (дата звернення: 30.01.2022).

Кодрик А. І., Яковлєв Є. О., Чумаченко С. М., Парталян А. С. Методичні підходи до геоінформаційного аналізу еколого-техногенних загроз для вуглепромислових районів Донбасу (на прикладі ПАО «Лисичанськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля»). Математичне моделювання в економіці. Міжнародний науковий журнал. № 4 (13) 2018. С. 5-20. URL: DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2018_4_3. (дата звернення: 10.02.2022).

Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський. К. : Ін-т пробл. нац. безпеки, 2004. – 472 с.

Воєнно-наукове забезпечення операцій військ (сил): Монографія / Г. М. Педченко, А. І. Невольніченко, В. І. Шарий. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: 2011. 340 с.

Шарий В.І. Проблематика керування сферою воєнної безпеки / В. І. Шарий, А. І. Невольниченко. Наука і оборона. 2000. № 1. С. 16–21.

Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи. Інститут проблем національної безпеки: Монографія / Качинський А. Б. Національної академії СБУ. К. 2004. 472 с.

Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах / Горелик В. А., Кононенко А. Ф. Радио и связь. М., 1982. 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-29

Як цитувати

Невольніченко, А. І., Чумаченко, С. М., Михайлова, А. В., Пиріков, О. В., & Мурасов, Р. К. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 88-99. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.3.10