Приклад оформлення

УДК 664.661.2:005.591.6

АНАЛІЗ НЕТРАДИЦІЙНОЇ БОРОШНЯНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

Дзюндзя О.В. – кандидат технічних наук,
доцент кафедри інженерії харчового виробництва
Херсонського державного аграрно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-1996-7065

Важливим завданням фахівців харчової галузі є виробництво безпечної, якісної та корисної продукції. Відповідно до тенденцій зростає кількість алергічних захворювань викликана не засвоюваністю певних харчових сполук, зокрема, глютену.
(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами)
Ключові слова: борошно, циаклія, хлібобулочні вироби, безглютенове борошно.

Dzyundzya O.V., Zvaholska K.M. Analysis of non-traditional flour raw materials for the production of bakery products
An important task of food professionals is the production of safe, high quality and useful products. According to the trends, the number of allergic diseases caused by the indigestion of certain food compounds, in particular, gluten, is growing.
(обсяг анотації не менше 1800 символів із пробілами)
Key words: flour, tsiaklia, bakery products, gluten-free flour.

Хлібобулочні вироби – продукт, що входить до щоденного раціону більшості населення світу, однак існують різноманітні захворювання і як наслідок виникає потреба в перегляді сировини для виробництва. Так, наприклад, щороку збільшується кількість хворих на целіакію, яким протипоказано через алергічну реакцію на білок (гліадин) вживання продуктів які їх містять [1, с. 277–281].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Пахомська О.В. Науковий підхід до створення хлібобулочних виробів функціонального призначення. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2019. № 25. Т. 2. С. 276–283.

REFERENCES:

1. Pakhomska, O.V. (2019). Naukovyy pidkhid do stvorennya khlibobulochnykh vyrobiv funktsional’noho pryznachennya [Scientific approach to the creation of functional bakery products]. Naukovi pratsi Natsional’noho universytetu kharchovykh tekhnolohiy – Scientific works of the National University of Food Technologies, 25 (2), 276-283 [in Ukrainian].