ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.6

Ключові слова:

політологічний аналіз, зовнішня політика, зовнішньополітичний курс, суверенна держава, геополітика

Анотація

Стаття присвячена проблемам зовнішньополітичного курсу України за часів незалежності у призмі політологічного аналізу. Вказано, що за свій тридцятирічний період незалежності пріоритети щодо розвитку зовнішньої політики держави постійно змінювалися. Причиною цього були і є як зовнішні, так і внутрішні чинники політичного характеру. Проаналізувавши стратегічний зовнішньополітичний курс України через призму ціннісно-політичних орієнтацій та застосовуючи політологічні підходи до його аналізу, виокремлено п’ять історичних періодів розвитку, що є результатом діяльності державних керманичів, який спрямовано більше на задоволення корпоративних інтересів, аніж на реалізацію державотворчого процесу: постсоціалістичний, самостійницький, проєвропейський, проросійський та євроінтеграційний. Досліджено, що зовнішня політика є одним із найскладніших предметів наукового дослідження, яке ускладнюється тим, що значна частина процесів та явищ, які є невід’ємними складниками зовнішньополітичного курсу України, ще не завершилися і тривають. Проаналізовано, що зовнішньополітичні доктрини завжди відігравали в минулому і відіграють на сучасному етапі розвитку світової цивілізації значну роль у діяльності будь-якої держави на міжнародній арені. Для українського суспільства задля визначення перспектив міжнародних відносин головними факторами, що впливали на формування ціннісних орієнтацій щодо можливих векторів міжнародної інтеграції у перші роки незалежності, була ізольованість українського суспільства від цивілізованого світу, згодом, після змін соціально-політичних та економічних умов життєдіяльності, у свідомості людей виникла нова орієнтаційна детермінанта у вигляді надії на майбутній успішний розвиток країни, що суттєво вплинуло на підвищення національного самовизначення, і вже після подій 2013–2014 років Україна спрямувала погляди стратегічного розвитку на євроінтеграційний курс. Обґрунтовано, що за тридцять років незалежності наша країна набула значного досвіду у формуванні та реалізації зовнішньої політики, у тому числі й суб’єктності у світовій політиці. Нині у суспільстві відбувається переорієнтація на цінності західної демократії, що підтверджується опитуваннями та пронизує медіапростір України. Проте залишаються проблеми у розробленні та ефективному використанні інструментів забезпечення руху по європейському вектору зовнішньої політики України.

Посилання

Нове покоління незалежної України: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р.). К. Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. 212 с;

Петровский В.Ф. Внешняя политика США: Теоретический арсенал. М. Из-во «Знание», 1973. 40 с.

Мороз А.С. Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2010. Вип. 4. С. 133–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_25

Бебик В.М. Проблеми формування політичної культури сучасної молоді // Збірник наукових публікацій Українського НДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 р. К. А.Л.Д., 1996. вип. 5. С. 76–90; 5. Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 р. за № 3360-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3360-12

Шевчук О.В. Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології. Історичний архів. 2012. Вип. 8. С. 99-104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2012_8_18

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/615/98

Павко А.І. Зовнішньополітична «доктрина Ніксона» в контексті політології модерну. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія. 2017. Вип. 2. С. 15-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUPOL_2017_2_6

Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии. М. Знание, 1996. 272 с.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text

Телешун С.О. Нові українські політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства. Політичний менеджмент. К. 2008. № 1. С. 3–8.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2411-17

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Дурман О.Л. Розвиток зовнішньої політики та становлення зовнішньополітичних структур України: історичний аспект. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління, № 4 (68) Запоріжжя. 2019. С. 22-30.

DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-4. URL: http://pa.stateandregions. zp.ua/archive/4_2019/6.pdf

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав»: Указ Президента України від 19.05.2018 № 139/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/139/2018

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 р. № 2680-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Дурман, О., & Дурман, М. (2022). ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 38-46. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.6