СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.3

Ключові слова:

соціальна компетентність, культурна компетентність, соціокультурна компетентність, мистецтвознавча компетентність, професійна підготовка фахівців у сфері публічного управління та адміністрування.

Анотація

У статті автори розглядають важливість формування соціокультурної компетентності студентів-майбутніх управлінців. Доводять, що соціальна компетентність на сучасному етапі розвитку людства – це фундаментальна компетентність. Формування соціальної компетентності набуває все більшої актуальності в умовах ноосферної цивілізації, а рівень її сформованості має великий вплив на професійний розвиток та ціннісні установки особистості. Якщо розглядати цей феномен у глобальному контексті, то сформований рівень соціальної компетентності у молодого покоління матиме вплив на подальший розвиток людства. Соціальна компетентність являє собою суму певних особистісних характеристик, соціальних здібностей, теоретичних знань та практичних навичок, що включає в себе езистенційні навички (м’які навички), соціальний інтелект та історичну пам'ять. Результатом соціалізації та інкультурації особистості є культурна компетентність, яка дає їй можливість розуміти, правильно інтерпретувати й доцільно застосовувати здобуті знання про культурні установки, цінності й норми. Культурна компетентність включає в себе знання, моральні норми, культурний інтелект; кожен з цих конструктів вимагає формування у студентів компетенцій різного рівня. Мистецтвознавча складова професійної компетентності являє собою сукупність теоретичних знань, практичних умінь і навичок, досвіду культурно-мистецької діяльності; сформованість мистецтвознавчої компетентності сприяє задоволенню потреб індивіда в соціальних, культурних та інформаційно-комунікативних практиках. В зв’язку з цим автори пропонують доповнити чинний стандарт та навчальні плани професійної підготовки за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування мистецтвознавчою компетентністю та дисциплінами мистецтвознавчого циклу.

Посилання

Аристотель (1975) Метафизика. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М. : Мысль. 550 с. (in Russian)

Варецька О. В. (2015) Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. Запоріжжя : Кругозір. 532 с. (in Ukrainian)

Головіна Н. І. (2015) Проблема формування культурної компетентності особистості в контексті реформування вищої школи. Філософські обрії. 2015. №33. С. 147-156. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_33_16. (accessed 20 лютого 2022)

Джонсон Р. Б (2014). Культурна компетентність в Україні. Журнал європейської економіки. 2014. Т. 13. № 3 Retrieved from: http: /dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ 316497/13226/1/Джонсон%20Р..pdf (accessed 23 лютого 2022)

Дзвінчук Д. І., Петренко В. П. (2016) Про вдосконалення управління освітою і наукою України на основі концепції інтелектуалізації. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. №1. С. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_6. (accessed 28 лютого 2022)

Докторович М. О. (2007) Формування соціальної компетентноcті старшого підлітка з неповної сім’ї (PhD Thesis), Київ. 19 с.

Зарубінська І. Б. (2011) Теоретико-методичні основи формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (PhD Thesis), Київ. 39 с.

Здоровенко В. (2015) Можливості мистецтва в дослідженні соціально-культурних трансформацій в сучасній Україні. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філософія. 2015. Вип. 35. С. 71-81. Retrieved from: http://ddpu.drohobych.net/filos_ gum/wp-content/ uploads/2016/04/2015_10.pdf. (accessed 03 березня 2022)

Кант И. (1966) Сочинения. В 6 т. Т.5 М. : Мысль. 564 с. (in Russian)

Качмар О. В. (2017) Феномен агресії в соціокультурній динаміці : соціально-філософський аналіз : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ. 312 с. (in Ukrainian)

Лукацька Я. С. (2021) Аналіз поняття «соціальна компетентність особистості» в українських та зарубіжних наукових працях. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 1. С. 49-53. Retrieved from: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/ handle/123456789/5031(accessed 01 березня 2022)

Мель Ю. (1995) Социальная компетентность как цель психотерапии : проблемы образа Я в ситуации социального перелома. Вопросы психологии. 1995. № 5. С. 61-68.

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001 (2020) Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20 standarty /2020/08/05/281publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-magistr.pdf (accessed 22 лютого 2022)

Субіна О. О. (2015) Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури (PhD Thesis), Київ, 2015.

Шкарлет С. (2020) Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. МОН України. Retrieved from: http://www.reform.org.ua/proj_edu_ strategy_2021-2031.pdf (accessed 22 лютого 2022)

Ang S. & Van Dyne L. (2008) Conceptualization of cultural intelligence : Definition, distinctiveness, and nomological network. S. Ang & L. Van Dyne (Eds.). Handbook of cultural intelligence : Theory, measurement, and application. Armonk, NY : M.E. Sharpe, Inc., 2008. P. 3-15.

Balcazar F., Suarez-Balcazar Y., Willis C., Alvarado F. (2010) Cultural competence : A review of conceptual frameworks. Balcazar F., Suarez-Balcazar Y., Taylor-Ritzier T., Keys C. (Eds.). Race, culture, and disability : Rehabilitation science and practice. Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers, 2010. P. 281-305.

Cross T., Bazron B., Dennis K. & Isaacs M. (1989) Towards a culturally competent system of care, volume I. Washington, D. C. : Georgetown University Child Development Center, CASSP Technical Assistance Center, 1989.

Fernandopulle A. (2007) A capacity building approach to cultural competency : Improving cultural competency improves organizational effectiveness. Organizational development and capacity in cultural competence. Los Angeles : The California Endowment and San Francisco : CompassPoint Nonprofit Services, 2007. Retrieved from: http:// www.compasspoint.org/assets /496_satterwhitefull.pdf. (accessed 10 березня 2022)

Funch B. S. (1997) The Psychology of Art Appreciation. Copenhagen, 1997. 312 p.

Gedviliene G. (2012) Social Competence of Teachers and Students : The Case Study of Belgium and Lithuania. Kaunas : Vytautas Magnus University. Kaunas, 2012. 106 p.

Joo-seng T. (2004) Cultural intelligence and the global economy. Leadership in Action. 2004. № 24 (5). P. 19-21.

Ladd G. W.(2007) Social competence : an important educational objective? Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education. 2007. Vol. 1. № 1. P. 3-37.

Monnier M., Tschope T., Srbeny C. et al. (2016) Occupation-specific social competences in vocational education and training (VET) : the example of a technology- based assessment. Empirical Res Voc Ed Train. 2016. № 10. Retrieved from: https:// doi.org/10.1186/s40461-016-0036-x (accessed 09 березня 2022)

Norman-Major K. A. & Gooden S. T. (Eds.). Cultural competency for public administrators. Armonk, NY : M. E. Sharpe, 2012.

Satterwhite F. J. O., Teng S. Culturally based capacity building : An approach to working in communities of color for social change. Organizational development and capacity in cultural competence. Los Angeles : The California Endowment and San Francisco, 2007. Retrieved from: http://www.compasspoint.org/assets/496_sat-terwhitefull. pdf (accessed 03 березня 2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17

Як цитувати

Дзвінчук, Д. І., & Качмар, О. В. (2022). СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (1), 19-29. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.3