МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ГРОМАДАХ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.8

Ключові слова:

територіальна громада,децентралізація, конфлікт, медіація, медіатор, переваги медіації

Анотація

У статті досліджено різновид конфліктів, які виникали в територіальних громадах в процесі децентралізації. Виділено особливості проявів та роботи з ними. Дослідивши сутність процесу медіація та медіатор було встановлено, що «медіація» можна пояснити, як спосіб налагодити стосунки, коли під час обговорення починають виникати розбіжності, за допомогою нейтральної особи («медіатора»), яка не вирішує результат конфлікту, а дозволяє сторонам досягти взаємоприйнятного рішення та налагодити процес ефективного спілкування. Розглянуто нормативно-правову базу, яка визначає правові засади організації та здійснення медіації і діяльності медіаторів в Україні. Встановлено, що медіації це чітко розпланований процес, який проходить чотири стадії: «вступна (попередня)», «відкриваюча», стадія розробки, «заключна або стадія вирішення». З’ясовано, що застосовувати медіацію можна в будь-який період конфлікту, якщо всі залучені сторони погодяться на це, і вони призупиняють будь-які поточні формальні процедури. Але все ж таки, найкращим моментом застосування медіації, як свідчить практика є передконфліктний період (ситуація), коли вперше виникають певні розбіжності, оскільки чим довше триває суперечка, тим більше шансів, що стосунки між сторонами конфлікту розірвуться або, що вони переростуть в офіційні скарги. Встановлено, що місцева влада територіальних громад перша хто реагує на конфлікти, які виникають в громаді та як правило, підходячи до вирішення конфлікту вона орієнтується на найбільш зацікавлених осіб, що може призводити до обрання поверхневих варіантів розв’язання конфліктної ситуації. Дослідивши переваги від використання медіація для вирішення конфліктів в громадах у процесі децентралізації зроблено висновки, що що активне поширення у територіальних громадах медіації дозволить зберегти дружні відносини та знайти успішне вирішення конфліктів, що виникають у процесі впровадження реформ.

Посилання

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ): офіційна сторінка URL: https://www.irf.ua/contest/zapobigannya-ta-spryyannya-vyrishennyu-konfliktiv-uterytorialnyh-gromadah-shho-vynykayut-v-proczesi-provedennya-reform/

Боженко Н. В. Впровадження медіації в адміністративних судах України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 2. Ч. 1. С. 45–48.

Крестовська Н. М., Романадзе Л. Д. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник. Одеса : Екологія. 2019. 462 с

Подковенко Т. О., Фігун Н. І. Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 3. С. 36–40.

Ситюк В. Медіація та правові перспективи її розвитку в Україні. Рада адвокатів Київської області. URL: https:// radako.com.ua/news/mediaciya-tapravoviperspektivi-yiyi-rozvitku-vukrayini

Ясиновський І. Г. Переваги і недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 344–347.

Аллахвердова О. В. Медиация в разрешении конфликтов и возможности ее применения в социальной работе. Проблемы социальной работы : сб. статей / под ред. В. Келасьева, П. Салустовича. СПб. : СПбГУ, 2003. С. 68–85.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. реком. / Бочкор Н. П., Дубровська Є. В., Залеська О. В. та ін. Київ : МЖЦП «Ла Страда-Україна», 2014. 84 с.

Ващенко І. В., Кляп М. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посібник. Київ : Знання. 2013. 407 с.

Адамантис Е. Медиация в Украине: «за» и «против». Юрист & Закон. 2011. № 42. URL: http://search. ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/EA002546.html

Довгань Н. Технології врегулювання конфліктів у державному управлінні. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 трав. 2004 р., м. Київ : у 2 т. Київ : Вид-во НАДУ, 2004. Т. 1. С. 148–149.

Красіловська З. В. Умови застосування медіації для врегулювання спорів із органами публічної влади: вітчизняний та зарубіжний аспекти. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 4(51). С. 200–207.

Нестерова В. Н. Специфика политических конфликтов и медиативные технологии как возможность их урегулирования. Дискуссия. 2016. № 8(71). С. 85–90.

Полянська В. Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. 4/5(72/73), лип. – жовт. С. 121–129.

Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 90. С. 10–15.

Дзюндзюк В. Б., Крутій О. М., Мельман В. О. та ін. Ефективне управління конфліктами: базові навички медіатора : метод. посіб. Х. : Тім Пабліш Груп, 2018. 164 с.

Конфлікти в об’єднаних територіальних громадах: типи, причини, форми, наслідки. Кропивницький : ТОВ «Студія реклами та дизайну «Арідан», 2018. 36 с.

Робота з конфліктами в громадах у процесі децентралізації : методичний посібник. Київ, 2020. URL : https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/479278.pdf

Про безоплатну правову допомог : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

Про медіацію : Проекти Закону України № 2425а від 26.06.2013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4763721

Про медіацію : Проєкт Закону України «Про медіацію» № 2425-а-1 від 03.07.2013 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47710

Про медіацію : проект Закону України від 17 грудня 2015 № 3665. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=57463

Про медіацію : Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 15.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Ключник, А. В., Галунець, Н. І., & Гусенко, А. А. (2022). МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ГРОМАДАХ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 57-66. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.8