СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.2

Ключові слова:

публічне управління, сучасна концепція, мультипарадигмальний підхід, методологічні засади

Анотація

У статті розглядається сучасна концепція публічного управління, яка сформувалась у результаті еволюції управлінської та економічної думки ще з середини ХХ-го і на початку ХХІ-го ст. Зазначається, що сучасна концепція публічного управління – це ґрунтовно сис- тематизована сукупність нових теоретичних положень, які відповідають викликам часу і змінюють фундаментальні методологічні засади публічного управління. Відтак її цілком можливо визначити як сукупність поглядів, способів розуміння публічного управління як предмета дослідження. Виділено три етапи формування сучасної концепції публічного управління: етап заро- дження; етап становлення; етап впровадження публічного управління як різновиду управ- ління в сучасному суспільстві. Визначені основні складові сучасної концепції публічного управління за допомогою муль- типарадигмального підходу з метою з’ясування основних відмінностей понять «публічне управління», «публічне адміністрування» та «державне управління».

Посилання

Атаманчук Г.В. Особенности процессов управления в развитом социализме. Москва : Мысль, 1985. 174 с.

В. Бакуменко, А. Михненко, С. Борисович Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. Київ : Видав-поліграф. центр Акад. муніцип. упр., 2007. 193 с.

Державне управління в Україні / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 1999. 260 с.

Шамхалов Ф. Теория государственного управления : монографія. Москва : ЗАО Изд-во «Экономика», 2002. 638 с.

Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : монографія. Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 496 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. Кіїв: Ін-т екон. прогнозування : Фенікс, 2003. 1008 с.

Державне управління та державна служба: словник-довідник /уклад. О.Ю. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Пасальський М. Концепція публічного управління у сучасній юридичній науці. Юридична Україна. Київ, 2015. № 7-8. С. 17–21

Лазор О.Я., Лазор О.Д. Публічне управління та адміністрування: ретроспектива деяких теоретичних аспектів. Університетські наукові записки. Львів, 2015. Вип. 56. С. 111–121

Арабаджийски Н. Направления в теории публичного управления Аспекти публічного управління. Київ, 2014. № 1-2. С. 5–11

Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний український досвід (1991–2009). Київ : Логос, 2011. 220 с.

Хашиєва Л.В. Комунікативна парадигма в суспільному управлінні розвитком європейських метрополій: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 /. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харків, 2011. 20 с.

Ситнік Г.П. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки URL: http://dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3A2011-06-06-10-50-16&catid=66%3A2010-12-13-08-48-53&Itemid=90&lang=uk. (дата звернення 20.02.2019)

Фатенок-Ткачук А.О. Парадигма проявів «нової» економіки Актуальні проблеми економіки. Київ, 2012. №12(138). С. 53–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-25

Як цитувати

Вольська, О. (2021). СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 8-16. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.2.2