ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.3

Ключові слова:

інструменти публічного управління, інвестиційний розвиток регіону, типи територій, план відновлення, стратегія

Анотація

У статті досліджено інструменти публічного управління інвестиційним розвитком регіону. Першочергову увагу акцентовано на сутності інвестиційної діяльності, яка реалізовується через інвестиційні проекти. Базовими документами для реалізації інвестиційної діяльності є стратегії (на державному, регіональному та місцевому рівнях), плани заходів, програми економічного та соціального розвитку, угоди щодо регіонального розвитку, плани відновлення (на рівні громад та рівні регіонів) тощо. Підкреслено, що вибір інструментів публічного управління інвестиційним розвитком регіону залежить від особливостей кожного конкретного регіону (географічного розташування, наявності сприятливих взаємовідносин бізнесу та місцевої влади тощо). На законодавчому рівні пропонують наступну типологізацію територій: території відновлення, регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку, території сталого розвитку. Прикладом мобілізації конкурентних переваг є концепція інвестиційного розвитку на засадах «смарт»-спеціалізації регіону. А також, «імпакт-інвестування» як інвестиційна стратегія, яка збільшить обсяг залучення інвестицій. Інструменти інвестиційної політики застосовуються на державному (правові, фінансові, адміністративні, податкові тощо), регіональному (прямі і непрямі методи), місцевому рівнях (гарантії, пряма участь, пільгові умови тощо). Особлива увага приділяється інвестиційному розвитку регіонів, громад. Серед інструментів відновлення територій України розрізняють: інструменти підтримки бізнесу, інструменти розвитку людського капіталу, інструменти підвищення привабливості територій. Для збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій виділено чотири види інструментів: інституційні (стратегії, пільги, формування інституційного середовища тощо), інфраструктурні (кластери, індустріальні парки, кооперація тощо), фінансово-інвестиційні (грантові програми, інвестиційні карти, кредити тощо) та комунікаційні (форуми, конференції, проектні групи, цифрові платформи тощо). Інвестиційні проекти та програми інвестиційного розвитку отримують державну допомогу відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку України через Державний фонд регіонального розвитку. Проведений аналіз дозволив визначити, що системне та цілеспрямоване застосування інструментів публічного управління інвестиційним розвитком регіону допоможе економічному зростанню, відновленню та сталому розвитку територій України.

Посилання

Пронь Л. М. Інвестиційна політика та інвестиційний розвиток регіону : сутність та характеристика. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33 (72). №. 6. С. 143-148. URL : https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/6_2022/22.pdf (дата звернення : 15.04.2023).

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560-ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення : 12.04.2023).

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05 лютого 2015 року № 156-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення : 12.04.2023).

Зубков Р. С. Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в регіоні : стратегічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.05. Одеса, 2018. 44 с. URL : https://card-file.ontu.edu.ua/bitstream/123456789/3477/1/ZubkovRS.pdf (дата звернення : 13.04.2023).

Артеменко А., Пластун О., Михайлов Д. Ризик, аналіз, перспективи імпакт-інвестування в постконфліктне відновлення економіки України. Socio-Economic Relations in the Digital Society. 2022. № 2 (44). С. 5-13. URL : https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/448/449 (дата звернення: 19.04.2023).

Білик Р. С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності. Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. 2014. № 5-6 (76-77). С. 202-210. URL : http://zt.knute.edu.ua/files/2014/5-6(76-77)/uazt_2014_5-6_22.pdf (дата звернення: 15.04.2023).

Ткаленко С. І. Інвестиційна стратегія розвитку України у глобальному середовищі. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2011. №. 2. С. 207-212. URL : https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4242 (дата звернення: 15.04.2023).

Нечипорук О. В. Формування інструментарію реалізації інвестиційної політики держави в Україні : дис. … канд. екон. наук 08.00.03. Харків, 2021. 322 с. URL : https://ndc-ipr.org/media/spec_council/abstracts/dis_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf (дата звернення: 15.04.2023).

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / О.В. Шевченко та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.].

Миколайчук М., Лесик О. Інструменти розвитку та повоєнного відновлення територій України: аналітичний огляд. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2023. № 7. URL : https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2023-7-02-10/2023-7-02-10 (дата звернення: 19.04.2023).

Цзян Пань Інструментарій забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій. Інвестиції : практика та досвід. 2021. № 17. С. 55-61.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.04.2023).

Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну. UkraineInvest : вебсайт. URL : https://ukraineinvest.gov.ua/uk/fdi-strategy/ (дата звернення: 15.04.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Як цитувати

Пронь, Л. М. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 18-25. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.3