МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ІНСТИТУТАМИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.5

Ключові слова:

управлінські механізми; судове адміністрування; управлінські рішення; акт публічного адміністрування; інститути правосуддя

Анотація

У статті досліджено механізми реалізації актів публічного адміністрування інститутами правосуддя України. Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки встановлено вектори розвитку системи правосуддя з урахуванням кращих міжнародних стандартів та практик. Один із векторів – удосконалення управлінської діяльності в інститутах правосуддя. Для досягнення цілей цієї статті визначальна специфіка предмета аналізу механізмів реалізації актів публічного адміністрування інститутами правосуддя України, його мультидисциплінарність та зв’язок із методологічною доктриною демократичної, правової держави зумовлює складну систему джерел. Досліджено нормативні та інші правові акти щодо правосуддя, наукові джерела відносно ефективності управлінських рішень та механізмів прийняття та реалізації таких рішень у конкретній сфері – забезпечення правосуддя. Роботу виконано за результатами дослідження сучасних поглядів вітчизняних вчених на визначення теоретичної сутності понять «публічне управління та адміністрування», «судове адміністрування», «управлінське рішення». Установлено особливості реалізації управлінських рішень судами як спеціальними інституціями, на які покладено здійснення правосуддя. Вони полягають у тому, що вся управлінська діяльність підпорядковується результату – процесу судочинства. На кожному етапі управлінського процесу у сфері правосуддя приймаються відповідні управлінські рішення. У роботі виділено акти публічного адміністрування як інструменти публічного адміністрування, яким визначаються ключові форми, методи та процедури, що потрібні для ефективного функціонування системи управління. Усі ці акти є правовими. Реалізація актів публічного адміністрування відбувається за допомогою таких механізмів: 1) організаційні та інституційні; 2) нормативно-правові та інші правові документарні (правові програмні, адміністративно-розпорядчі, концептуально-доктринальні тощо); 3) соціальні та комунікаційні; 4) політичні; 5) судові; 6) фінансово-економічні; 7) інформаційно-технологічні.

Посилання

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки : Указ Президента України від 11.06.2021 р. № 231/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text

Чередник В. А. Теоретична сутність поняття «управлінське рішення» та класифікація управлінських рішень. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 31(1). С. 189–193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_31(1)__30

Основи менеджменту: Конспект лекцій : навч. посіб. ; укладачі: Т. В. Лазоренко, С. О. Пермінова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021. 166 с.

Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. [4-те вид., переробл. і доп.]. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.

Шегда А. В. Менеджмент. Навчальний посібник. Київ: «Знання», 2002. 583 с.

Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / за ред. Ю. Ф. Кравченка. Київ : НАВСУ, 1999. 702 с.

Євтушенко О. Н. Управлінські рішення: сутність та характерні риси. Наукові праці. Державне управління. 2014. Випуск 237. Том 249. URL:file:///C:/Users/User/Downloads/60170-122877-1-SM%20(1).pdf

Яремко І. І. Особливості прийняття та реалізації управлінських рішень в системі публічного управління. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. № 7. С. 57–61. URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.08.2021.007

Ваганова Л. В., Юричина О.С., Карпанасюк О.С. Управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 1. С. 94–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2022_1_18

Деякі питання документування управлінської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

Типове положення про апарат суду. Затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0131750-19#Text

Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України: наказ Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 р. № 814. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/main_site/instr_2021.pdf

Дудченко О.Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування. Юрист України. 2013. № 2(23). С. 138–143.

Лаговський В.М. Правосуддя як основна функція судів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2014. Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.29-2/part_3/5.pdf

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Дудченко О. Ю. Правовий статус осіб, які займають адміністративні посади в судовій системі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10

«Судоустрій; прокуратура та адвокатура» ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2013.

Ровинська Катерина, Мінаков Олександр. Становлення та розвиток інституту судового управління в Україні. Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 25. С. 18–26. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-25.pdf

.Гордієнко Л. Ю. Менеджмент державної установи : навч. посіб. Харків, Вид-во ХДЕУ, 2001. 152 с.

Мельниченко О. А., Дегтярьова І. О., Косенко А. В. Особливості прийняття публічно-управлінських рішень щодо розвитку сфери охорони здоров’я в поствоєнний період. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 02–03 березня 2023 р. Вінниця : Вид-во ВНТУ, 2023. С. 247–249. URL: https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/31852/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20-%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20-%20%D0%BD%D0%BF%D0%BA%20-%202023.03.02-03%20=%20247-249.pdf

Біла В.Р. Правові форми публічного адміністрування в Україні : дис. д.ю.н. ; 12.00.07 / Національний авіаційний університет. Київ, 2020. 431 с.

Про Заяву Верховної Ради України «Про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя»: Постанова Верховної Ради України від 29.05.2023 № 3119-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3119-20#Text

Про затвердження галузевої Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на 2022–2024 роки: наказ Державної судової адміністрації України від 14.06.2022 р. № 178. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0178750-22#Text

Про затвердження плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами): Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 р. № 1582-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-2021-%D1%80#Text

Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: Постанова Верховної Ради України від 15.07.2021 р. № 1652-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-20#Text

Оболенський О. Ю., Королюк Ю. Г. Системна концепція категорії механізму державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 10. С. 79–84 URL: https://www.researchgate.net/publication/319980231_Sistemna_koncepcia_kategorii_mehanizmi_derzavnogo_upravlinna

Мельниченко О. А. Типологізація механізмів державного регулювання. Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф., 11 жовтня 2012 р. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012. С. 176–179.

Крук В. Ю. Механізми реалізації державної екологічної політики в аспекті охорони довкілля на регіональному рівні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Одеса, 2009. 20 с.

Попова І. М. Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2007. 20 с.

Ізюмська В. А. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Запоріжжя, 2008. 20 с.

Крапівіна Г. О. Механізми прийняття рішень органами державного управління з розвитку туристсько-рекреаційних територій : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2008. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-29

Як цитувати

Корнева, О. С. (2023). МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ІНСТИТУТАМИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 31-41. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2023.3.5