ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ПОВОЄННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.4

Ключові слова:

публічна служба, публічний службовець, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, регіональний розвиток, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню механізмів організації підготовки публічних службовців для забезпечення сталого повоєнного регіонального розвитку в Україні, в якій наголошується, що підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає отримання ними відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, зокрема, магістерську освіту за спеціальностями, спрямованими на професійну діяльність у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Запропоновано включити до навчального процесу щодо підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців дисципліни, які дозволять посадовцям опанувати наступні компетентності: навички написання та підготовки звітів та інших офіційних документів, що є важливим елементом управлінської діяльності; вміння проводити презентації та вести усну комунікацію, оскільки це необхідно для ефективного спілкування з громадськістю, особливо в повоєнний період та на тимчасово окупованих територіях після їх звільнення від агресора, колегами та підлеглими; здатність приймати управлінські рішення, звертаючи увагу на обсяг відповідальності та рівень підготовленості кожного посадовця; навички консультування та вміння слухати, що є важливими для забезпечення ефективного спілкування з громадськістю та колегами по роботі; вміння головувати, готувати до участі в нарадах та проведення їх результативно, що включає в себе організацію та керування дискусіями. У методологічному плані у статті акцентується увага на використанні досліджень у різних галузях публічно-управлінського знання: системний підхід, абстракції та згрупування, порівняльний аналіз та узагальнення. Робиться висновок щодо ключових аспектів принципів організації підготовки публічних службовців для забезпечення сталого повоєнного регіонального розвитку в Україні: системна єдність професійної підготовки; випереджаючий характер навчання; висока універсальність вмінь, знань і навичок; залучення спеціалістів і керівників органів публічної влади; тісний взаємозв’язок з практикою і досвідом; інформаційно-аналітичне забезпечення; стажування викладачів в органах публічної влади; забезпеченість навчального процесу кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, у тому числі тих, хто має практичний досвід роботи в органах влади.

Посилання

Антонова Л. В. Професіоналізація державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування як напрям реалізації теорії лідерства в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.4.

Бобровська О. Ревіталізація як сукупність способів інтегрованого процесу відновлення економіки України в стратегіях і планах розвитку держави. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 4 травня 2023 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко; Т. В. Маматової. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка». 2023. 257 с. С. 38-43.

Булкат М. С. Тенденції розвитку наукових положень щодо публічної, державної, служби в органах місцевого самоврядування. Право та державне управління. 2023. № 3. С. 33-42. DOI https://doi.org/10.32782/pdu.2023.3.5.

Золотарьов В. Підвищення рівня професійної компетентності посадовців органів публічної влади. Публічне управління: український вимір : матеріали щорічної наук.-практ. конференції, 7 грудня 2022 р., м. Харків; електронне видання. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2023. 176 с. С. 141-145.

Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект): [монографія] / [В. М. Мартиненко, С. М. Серьогін, В. О. Євдокимов та ін.]; за заг. ред. В. М. Мартиненка. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2008. 304 с.

Карпа М. І. Публічна служба. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. К. : НАДУ, 2011. Т. 8 : Публічне врядування / наук.-ред. кол. : В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.] ; Львівський регіональний інститут державного управління

Національна академія державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с. С. 486-487.

Колісніченко Н. М. Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: європейський досвід та українські реалії: монографія / Н. М. Колісніченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 216 с.

Ларіна Н. Б. Впровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному навчанні публічних службовців. Право та державне управління. 2020. № 1. Т. 2. С. 220-244. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2020.1-2.37.

Луценко О. Є. Правове регулювання професійного розвитку державних службовців. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. В. 75: Ч. 3. С. 41-46 DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.7.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ : Видавничий дім «Кондор». 2018. 312 с.

Пархоменко-Куцевіл О. Інноваційний підхід до підготовки державних службовців та осіб місцевого самоврядування. Публічне урядування. 2017. № 1 (6). С. 152-158.

Петренко О. С., Антонова О. В. Публічна служба. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; –наук.- ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ, 2011. Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. 2011. 788 с. С. 375-376.

Пєров А. Правові засади професійного навчання державних службовців України. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/nov/19973/pierov.pdf.

Президент України підписав Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-ІХ). URL: https://nads.gov.ua/news/prezydent-ukrainypidpysav-zakon-ukrainy-pro-sluzhbu-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia-3077-ikh.

Про державну службу. Закон України. Редакція від 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80.

Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України. Прийняття від 02.05.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text4.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Публічна служба: навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. 280 с.

Цалко Т. Р. Проблеми сучасної підготовки та кадрового забезпечення державної служби в Україні. Публічне адміністрування та національна безпека. Електронне наукове видання. 2021. № 1 (17). С. 17-24. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17616/1_2021_18-25.pdf. DOI: 10.25313/2617-572X-2021-1-6973.

Vasylevska T., Shevchenko S., Sydorenko N., Gradivskyy V., Akimova L. and Akimov O. Development of professional competence of public servants in the conditions of d ecentralization of public authority. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Vol. 12, Iss. 2, Spesial Iss. XXIX, 61-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

Золотарьов, В. Ф., & Куц, Ю. О. (2024). ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ПОВОЄННОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 26-35. https://doi.org/10.32782/tnv-pub.2024.2.4