СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ І ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.7

Ключові слова:

державна політика, фізична культура, спорт, спортивні традиції, військово-фізична підготовка

Анотація

У статті досліджено особливості становлення і розвитку державної політики у сфері фізичної культури і спорту в часи Київської Русі. Результатом досліджень стало виокремлення її системоутворюючих чинників у конкретно взятому історичному періоді з урахуванням українських національних особливостей. У статті використовувався міждисциплінарний методологічний інструментарій, який виходить поза межі науки публічного управління та адміністрування і охоплює методи таких близьких за об’єктом досліджень дисциплін, як історичні та юридичні науки. Означена методологія зумовлена історико-правовим контекстом дослідження сфери публічного управління та адміністрування фізичної культури і спорту у найбільш віддалений і водночас найбільш показовий для українського державотворення період. У процесі дослідження використано наукові розробки вчених, які вивчали державної політики у сфері фізичної культури і спорту в часи Київської Русі. За результатами дослідження встановлено, що досліджуваний період характеризувався особливим контекстом розвитку державної політики, яка передбачала укріплення обороноздатності держави у постійних воєнних кампаніях і це позначилося на сфері фізичної культури і спорту. Політика держави була зумовлена двома системоутворюючими чинниками: необхідністю системного відкриття військо-спортивних шкіл і розвитком фізичної культури на перманентному рівні громад. Зазначений підхід був реалізований двома векторами публічного адміністрування: централізованими підходами щодо відкриття шкіл військово-спортивної підготовки і первинним рівнем наставництва та розвитку спортивних заходів на рівні громад. Обидва рівні такої державної політики забезпечувалися шляхом регулювання даних суспільних відносин нормами звичаєвого права, що стало результатом культивування національних спортивних традицій, найбільш тісним чином пов’язаних із воєнною підготовкою з самих ранніх років і до періоду повноліття. У статті зроблено висновок про те, що дана система підготовки на рівні її публічного управління та адміністрування знайшла своє практичне втілення через багаторічний період у часи Козацької України.

Посилання

Вострокнутов Л.Д. Нормы обычного права и традиции физической культуры и здорового образа жизни. Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та виховання особистості. Київ, 1995. Т. 4 : Можливості та потреби закладів на сучасному етапі. С. 74–75.

Приступа Є.Н., Тимчак Я.В., Мазур Л.О. Зміст і форма військово-фізичної підготовки в Україні (з найдавніших часів до ХІІІ ст.). Традиції фізичної культури в Україні : зб. наук. ст. Київ : ІЗМН, 1997. С. 35–44.

Петров Д.О. Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матер. XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. Т. 2. 2013. С. 140–144.

Деделюк Н.А., Цьось А.В. Традиції фізичного виховання в Київській Русі : монографія. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. 192 с.

Приступа Є.Н., Мазур Л.О., Тимчак Я.В. Особливості військово-фізичного виховання в Україні за даними літописів. Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч. 1. Львів. 1994. С. 66–67.

Довгань Н.Ю. Фізичне виховання у Київській Русі. URL : https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2001/10-1-4.pdf

Історія українського війська / [під заг. ред. І. П. Крип’якевича]. Львів : Вид. Ів. Тиктора, 1936. Ч. І. 288 с.

Деделюк Н., Рибніцький А. Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. №. 4(12), 2010. С. 6–10.

Дутчак М.В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. н. з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Київ, 2009. 41 с.

Тимчак Я.В. Традиції військово-фізичної підготовки в Україні (з найдавніших часів до кінця XIII століття). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наук. зап. Вип. 3. Рівне : Діва. 1998. С. 428–432.

Ващенко І.М. Історичні аспекти фізичної культури на території України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». Вип. 112(3). 2013. С. 111–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Камінська, В. (2022). СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЧИННИКИ І ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 47-53. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.7