ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.19

Ключові слова:

державне регулювання, аграрний сектор, регуляторна політика, пряма бюджетна підтримка

Анотація

У статті проведено аналіз міжнародних практик державного регулювання розвитку аграрного сектору. Встановлено динаміку форм та методів регулювання, цільовий вплив яких спрямовується на доходи суб’єктів господарювання, ринкові відносини, безпосередньо сільськогосподарське виробництво, міжгалузеві зв'язки тощо. Державне регулювання розвитку аграрного сектору в Україні реалізується через механізми прямої бюджетної підтримки шляхом субсидіювання та дотування, податкових пільг та регулювання ціноутворення. Серед означених механізмів основним, починаючи з 1998 р., були податкові пільги, при цьому до 2017 р. діяв ще спеціальний режим оподаткування ПДВ у сільському господарстві. Визначено, що безпосередній вплив на результативність державного регулювання розвитку аграрного сектору здійснює стан розвитку економіки, можливості бюджетів, стан законодавчого забезпечення, рівень сформованості пріоритетів галузевого та територіального розвитку. Встановлено, що для України доцільним є часткове використання інструментів різних підходів для формування комплексної моделі, орієнтованої на розширення страхових та фінансово-кредитних інструментів, поглиблення рівня інноваційності виробництва, сталий розвиток сільських територій тощо. Визначено, що за показником PSE (%) найбільший рівень державної підтримки виробників у Японії. Однак рівень державної підтримки зменшився в 2020 р. порівняно з 2000 р. на 26,6%. Аналогічною є тенденція і щодо зменшення рівня державної підтримки виробників аграрного сектору в 2020 р. порівняно з 2000 р. у країнах Європейського Союзу на 36,3%. У межах оцінки рівня державної підтримки виробників аграрного сектору в США підтверджено узагальнену тенденцію щодо скорочення обсягів підтримки в 2020 р. порівняно з 2000 р. майже вдвічі. За результатами оцінки встановлено, що державна підтримка виробників аграрного сектору в Україні є найменшою, характеризується наявністю від’ємних значень протягом досліджуваного періоду та відсутністю сталої тенденції. Підтверджено, що інструменти державного регулювання аграрного сектору економіки України є зіставними з міжнародною практикою регуляторної політики.

Посилання

Українське сільське господарство може «витягти з кризи» всю економіку – експерти URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-support-alleconomy/31070474.html (дата звернення 25.01.2022 р.)

Домбровська С.М., Науменко А.О. Парадигма державного регулювання аграрного сектору в контексті світового досвіду. Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. 2019. Вип. 1 URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/16.pdf

Латинін М.А., Харченко Т.О. Результативність функціонування фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник: Державне управління. 2021. Вип. 3(9). С. 68–86. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-68-86.

Варченко О.М. Зарубіжний досвід державної підтримки сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці. Економіка та управління АПК: зб.наук.праць. 2011. Вип. 5(85). С. 11–16.

Шульга О.А. Розвиток аграрних відносин та їх регулювання у розвинених країнах світу в умовах постіндустріальної трансформації економічних систем. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24 (1). С. 63–70.

Світові моделі підтримки сільського господарства URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogogospodarstva.html (дата звернення 25.01.2022 р.)

Кіндзерський В.В. Державне регулювання аграрного сектору економіки: імплементація зарубіжного досвіду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 5. С. 24–30.

Мазур І.І., Фесун Ю.А. Світовий досвід господарювання та впровадження інновацій в аграрний сектор економіки. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8663 (дата звернення: 27.01.2022).

Варшавська Н.Г. Спільна аграрна політика ЄС: генезис, основні цільові орієнтири для України. Економіка і організація управління. 2016. Вип. 2 (22). С. 215–222.

Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України. Інститут Економічних досліджень та Політичних консультацій. Німецька консультативна група при Уряді України URL: http://ier.kiev.ua (дата звернення 25.01.2022 р.)

The history of the CAP URL: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm (дата звернення 25.01.2022 р.)

Overview of CAP Reform 2014-2020 URL: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf (дата звернення 25.01.2022 р.)

Латинін М.А. Оцінка рівня державної підтримки аграрного сектора за допомогою конвенційних методів. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-1/txts/LATININ.htm (дата звернення 25.01.2022 р.)

OECD URL: https://data.oecd.org/ (дата звернення 25.01.2022 р.)

Огляд державної підтримки АПК https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/derzavna%20pidtrymka/presentation/State%20support%20review%2020211009.pdf (дата звернення 25.01.2022 р.)

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: Розпорядження КМУ № 995-р від 23.09.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text (дата звернення 25.01.2022 р.)

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова КМУ №695 від 05.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 25.01.2022 р.)

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова КМУ №179 від 03.03.2021 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення 25.01.2022 р.)

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента від 30.09.2019 р. №722/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення 25.01.2022 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Харченко, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (4), 142-152. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2021.4.19