СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.7

Ключові слова:

публічне управління, охорона здоров’я, управління персоналом, структура персоналу, класифікація, особливості

Анотація

Система публічного управління персоналом у галузі охорони здоров’я України перебуває у процесі активного планового реформування, яке має двосторонній характер. З одного боку відбуваються процеси децентралізації, з іншого боку – реформування у сфері охорони здоров’я. Зміни відбуваються в організаційному механізмі функціонування цієї сфери. Основними особливостями сучасного публічного управління персоналом у сфері охорони здоров’я України є: функціонування в умовах активних реформувань даної сфери; невизначеність та непередбачуваність зовнішніх і внутрішніх умов функціонування досліджуваної сфери у стратегічному періоді; наявність значних викликів у системі охорони здоров’я, зокрема тих, що пов’язані з проблемами щодо поширення пандемії COVID-19; наявність поточних проблем, пов’язаних з матеріально-технічною інфраструктурою досліджуваної сфери; відсутність необхідного повноцінного фінансування для впровадження усіх передбачених завдань; ускладнення від введення військового стану у зв’язку з російсько-українською війною. Сучасну систему управління персоналом у сфері охорони здоров’я в Україні поділено на 3 рівні: І рівень – макрорівень, тобто національний; ІІ рівень – мезорівень, тобто регіональний; ІІІ рівень – мікрорівень, тобто локальний. У статті деталізовано суб’єктів та об’єктів управління в розрізі макро-, мезо- та мікрорівнів системи публічного управління. Представлено ієрархічну систему управління персоналом у сфері охорони здоров’я в Україні. Враховуючи специфіку формування персонального складу працівників у різних організаціях охорони здоров’я (починаючи від центрального управління на рівні Міністерства охорони здоров’я до медичних закладів та інших лікувальних і профілактичних закладів) розроблено багатокритеріальну систему класифікації персоналу. У процесі дослідження удосконалено систему класифікації персоналу у сфері охорони здоров’я. Усіх працівників сфери охорони здоров’я в управлінських цілях доречно класифікувати за вісьмома ознаками: за належністю, за класифікатором професій, за місцем роботи, за статтю, за віком, за освітнім рівнем, за стажем роботи, за досвідом роботи у сфері охорони здоров’я. Запропоновані удосконалені критерії та види персоналу можуть бути використані у процесі здійснення комплексного аналізу ефективності публічного управління персоналом та розробки стратегічних й тактичних напрямів оптимізації досліджуваного процесу.

Посилання

Русінко М. І., Судакова О. І,, Ларченко Г. О. Еволюція поняття «персонал підприємства» та теоретичні підходи до його визначення. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3888

Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова ; 2-е изд. М. : ИНФРА-М, 2001. 638 с.

Черевко Г. В. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств / Г. В. Черевко, Н. І. Василенька. Львів : 2008. 209 с.

Балабанова Л. В., Сардак O. B. Управління персоналом : навч. посібник. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 471 с.

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. К. : Кондор, 2003. 296 с.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посібник / за заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2002. 352 с.

Амосов О. Ю. Перетворення механізмів державного регулювання економічного розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць : у 2 ч. / за заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової. Х. : ХарРІДУ УАДУ, 2001. Вип. 2. С. 10–16.

Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні / авт. кол. : М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожкова та ін. ; за заг. ред. проф. М. М. Білинської. К. ; Львів : НАДУ, 2012. 240 с.

Голованова І. А., Краснова О. І. Значення приватної медицини в системі охорони здоров’я України. Економіка і право охорони здоров’я. 2016. № 1(3). С. 22–24.

Davis C. Reforms and performance in medical systems in the transitional states of the former Soviet Union and eastern Europe. International Social Security. Review. 2001. № 54(2–3). P. 7–56.

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T150889?an=1297

Державний службовець. Відкритий словник «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C

Класифікатор професій. URL: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/klasifikatorprofesiy/klasifikator-profesiy/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Звірич, В. В. (2022). СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 49-56. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.7