СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИРОБЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.8

Ключові слова:

гуманізація, публічна політика, постіндустріальне суспільство, парадигмальні зміни / зрушення

Анотація

У статті досліджено передумови гуманізації вироблення публічної політики, якими виступають радикальні зміни, що відбуваються в соціально-економічній, політичній, культурній сферах і характеризують тип сучасного суспільства як постіндустріальне. Швидкий технологічний розвиток, головним ресурсом якого є знання / інтелект, зростання потоків інформації, віртуалізація відносин, глобалізаційні процеси – все це, з одного боку, результат колосального культурного потенціалу, що його витворила людська цивілізація, з другого, породжує масштабні протиріччя, накопичує виклики людині, суспільству, соціальним інститутам. Виникнення загроз для їхнього існування, загострення протиріч, дегуманізація суспільного життя актуалізують переосмислення гуманістичних цінностей і шляхів вирішення «проблеми людини». Тут відкриваються перспективи коеволюції людини, соціуму, природи, «повернення» особистості її цілісности (поєднання самоактуалізації і відповідальности за спільне буття/стан справ) з акцентуванням на пріоритеті морального начала людської поведінки. Гуманізація вироблення публічної політики розглядається як закономірна тенденція парадигмальних змін у вивченні суспільства, як процес і показник культури людських взаємодій щодо узгодження різнопланових інтересів. Визначено гуманістичні засади вироблення публічної політики, які виявляються: в демократичних формах реалізації політики й управління – функціонуванні демократичного політичного режиму та здійсненні демократичного врядування; в цілях і завданнях публічної політики – випрацюванні спільних інтересів та пошуку розв’язання колективних питань; у змісті політико-управлінських рішень, які постають як результат співробітництва влади й оточуючого її соціосередовища; в інструментах / засобах і механізмах публічної політики, що забезпечують ухвалення консенсусних рішень; у демократичних методах здійснення публічного управління.

Посилання

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. В. Лях ; пер. з англ. С. Кошарного. Київ : Либідь, 1996. С. 194–250.

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М. : Логос, 2005. 390 с.

Аватар. Тлумачний словник української мови / СЛОВНИК.ua. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 (дата звернення: 18.07.2022).

Нікнейм. Тлумачний словник української мови / СЛОВНИК.ua. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BC (дата звернення: 18.07.2022).

Сокурянская Л. Г., Голиков А. С. Дискурс социального субъекта и субъект социального дискурса: возможность знаниевых теорем. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. IV(17). I.: 108. 2016, Р. 58–65.

URL: https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/hum_iv_17__108.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Фаріна Я. О. Суб’єкт і суб’єктність як соціальні феномени: наукові інтерпретації. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія : Соціологія. 2012. Т. 184. Вип. 172. С. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2012_184_172_10 (дата звернення: 20.07.2022).

Арендт Х. Джерела тоталітаризму. 2-е вид. / пер. з англ. В. Верлоки, Д. Горчакова. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. 584 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Єршова, Н. Г. (2022). СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИРОБЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (3), 58-64. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.3.8