ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.1

Ключові слова:

критична інфраструктура, перепідготовка, підвищення кваліфікації, система підготовка фахівців, сфера захисту критичної інфраструктури.

Анотація

Воєнні дії на всій території України, руйнування та пошкодження численних промислових підприємств, установ та організацій, у тому числі стратегічно важливих інфраструктурних об’єктів – все це та інші ризики вимагають від держави нових підходів до вирішення зазначених проблемних питань. Забезпечення безпеки та безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури значною мірою залежить від так званого «людського фактору». Саме рівень підготовленості фахівців, їхні компетенції, розуміння специфіки діяльності об’єктів та механізмів здійснення взаємодії багато в чому зумовлюють успіх справи в цілому. Огляд і первинна систематизація наукових праць за обраною темою дозволив встановити, що попри значний інтерес дослідників до підготовки фахівців із захисту критичної інфраструктури поза увагою вчених залишаються суттєві аспекти даного питання. Нові та небезпечні виклики регіональній і глобальній безпеці висувають на порядок денний завдання із побудови в Україні освітньої моделі захисту критичної інфраструктури та наукової розробки зазначеної проблематики. У таких умовах зазначені обставини спонукають до аналізу нормативно-правового забезпечення підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури, розгляду апробованого досвіду з організації освітніх заходів у зазначеній сфері в провідних країнах світу, та побудови нової системи підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури. У статті здійснено аналіз нормативно-правового підґрунтя щодо підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури (який вказує на відсутність нормативно-правових актів пов’язаних з підготовкою фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури), узагальнено освітню практику щодо захисту критичної інфраструктури у різних провідних державах світу (які приділяють велику увагу процесу навчання та підготовці фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури), та запропоновано механізм запровадження системи підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури, який розроблено для задоволення потреб країни у відповідних фахівцях та покращення рівня обізнаності всіх верств населення та його готовності протистояти викликам у сфері безпеки.

Посилання

Теленик С. С. Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури / С. С. Теленик // Правові новели. 2020. № 10/2020. Т. 2. С. 91-99.

Бєлай С. В. Теоретико-методологічні засади підготовки кадрів у сфері захисту критичної інфраструктури України / С. В. Бєлай, І. В. Євтушенко, В. В. Мацюк // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2021. Вип. 2. С. 342-350.

Арсенович Л. А. Механізми формування та забезпечення функціону- вання системи підготовки фахівців у сфері кібербезпеки органів державної влади України : дис. … доктора філософії : 281. Київ, 2021. 412 с.

Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критич- ної інфраструктури : розпорядження Кабінету Міністрів України № 1009-р від 06.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80#Text.

Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури : постанова Кабінету Міністрів України № 518 від 19.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF#Text.

Про критичну інфраструктуру : Закон України № 1882-IX від 16.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text. 7. Про утворення Державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України : постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 12.07.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/787-2022-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень уповнова- женого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України : Закон України № 2684-ІХ від 18.10.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2684-20#Text.

Проблема розбудови системи підготовки кадрів і населення для забезпечення стійкості критичної інфраструктури в Україні. Аналітична записка. URL: https:// niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/problema-rozbudovi-sistemi-pidgotovki-kadrivi- naselennya- dlya?__cf_chl_tk=LJPAVZlDpVJ52lnHulre7xlaFszac0u3bMFmfGX IHe4-1668019093-0-gaNycGzNCKU.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015- %D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-09

Як цитувати

Арсенович, Л. А. (2023). ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (5), 3-14. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.5.1