ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КЛЮЧОВІ МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.6

Ключові слова:

державне управління, культура, сталий розвиток, міжнародні виміри, ефективність, інновації

Анотація

У статті розглянуто питання ефективного впровадження державного управління у сфері культури в контексті ідей сталого розвитку, з’ясовано важливість врахування соціальних, економічних та екологічних аспектів при формуванні державної політики у сфері культури. Стаття ґрунтується на аналізі міжнародних і національних досліджень, публікацій і звітів, а також на досвіді таких міжнародних організацій як ЮНЕСКО та ОЕСР. Звернено увагу на роль держави в підтримці розвитку культурних індустрій, створенні умов для поширенні культурного туризму, захисті культурної спадщини та розвитку міжкультурного діалогу. Особлива увага приділяється державній політиці у сфері культури в інтересах сталого розвитку, доводиться необхідність впроваджувати ефективні моделі культурної дипломатії на основі відповідних міждержавних та національних програм. Автори визначають важливість формування системи державного управління, яка сприятиме розвитку культури в контексті сталого розвитку. У статті наголошується, що для досягнення цієї задачі необхідно розвивати співпрацю між державними та приватними структурами, а також між державою та громадянським суспільством. Доводиться, що державне управління у сфері культури в інтересах сталого розвитку сприятиме реалізації глобальних цілей сталого розвитку ООН і забезпеченню добробуту суспільства. У цьому контексті державне управління у сфері культури має бути ефективним та орієнтованим на результат, а також враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін, включно з працівниками культури, громадськістю та представниками бізнесу. Сприяння збереженню та популяризації культурної спадщини підвищує рівень соціальної згуртованості і сприяє забезпеченню справедливості між поколіннями. Автори наголошують на необхідності врахування міжнародних вимірів ефективного державного управління сферою культури із залученням питань сталого розвитку при розробленні та вдосконаленні державної політики у сфері культури в Україні.

Посилання

Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації: дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Л., 2007. 237 с.

Висоцька О.Є. Побудова іміджу України на міжнародній арені засобами публічної дипломатії. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М.М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 15–21.

Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ: Драгомирецька Н.М., 2019. 238 с.

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text (дата звернення: 20.03.2023).

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. URL: https://uccs.org.ua/konventsiia-pro-okhoronu-ta-zaokhochenniarozmaittia-form-kulturnoho-samovyrazhennia-2/ (дата звернення: 22.03.2023).

Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів / кол. авторів: кер. Безгін О.І., Бернадська А.Є., Кочарян І.С., Успенська О.Ю. К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. 176 с.

Місевич М.А., Дідковська Т.В. Європейський досвід управління в сфері культури. Журнал «Агросвіт». 2020. № 5. С. 56–63.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с.

Палехова Л.Л. Управління сталим розвитком: довідник базових понять. Дніпро: НТУ «ДП», 2020. 330 с.

Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. Закон України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A (дата звернення: 20.04.2023).

Bull H. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics; 2nd ed. Houndmills, UK: Macmillan. 1997. XXXVII. 329 p.

Cultural Diplomacy in Europe: Between the Domestic and the International. Caterina Carta and Richard Higgott (eds.). London, Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 292 p.

Dobroslawa Wiktor-Mach. What role for culture in the age of sustainable development? UNESCO’s Advocacy in the 2030 Agenda negotiations. International Journal of Culture Policy. October. 2018. Р. 312–327.

Duxbury N., Jeannotte M.S. Global Cultural Governance Policy. In G. Young and D. Stevenson (Eds.). The Ashgate Research Companion to Planning and Culture. 2013. London: Ashgate. Р. 361–376.

Duxbury, N., Kangas, A., and De Beukelaer, C. Cultural policies for sustainable development: Four strategic paths. International Journal of Cultural Policy. 2017. Vol. 23, № 2. Р. 129–132.

European Heritage Days 2022. 45 р. URL: https://www.europeanheritagedays.com/sites/default/files/2022-07/Sustainable%20Heritage%20-%20European%20Heritage%20Days%20-%20Shared%20theme%20brochure%202022.pdf (accessed on 15 March 2023).

Hesmondhalgh D., Pratt A. C. Cultural industries and cultural policy. International journal of cultural policy. 2005. № 11 (1). Р. 1–14.

Nye J. S. The powers to lead. New York: Oxford University Press, 2008. 226 р.

OECD Culture and Local Development: Maximising the Impact. 2018. Paris: OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conferenceculture/documents/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf (accessed on 16 March 2023).

Paulo R. Tourism in the European Union. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2000. № 12/7, Р. 434–436.

UNESCO Global Citizenship Education: Topics and learning objectives. 2015. URL: https://en.unesco.org/news/global-citizenship-education-topics-and-learningobjectives (accessed on 15 March 2023).

United Nations. Sustainable Development Goals. 2016. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (accessed on 17 January 2023).

Vysotskyi O. Y., Vysotska O. E. Technologies of Public Diplomacy: Methodological Principles and Practical Potential. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences. 2020, № 3 (1). P. 139‒147.

Vysotska O., Vysotskyi O. Green consumer culture as a factor of sustainable development of society. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2022, № 31 (1), Р. 171‒185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Як цитувати

Яшина, О. М., & Висоцька, О. Є. (2023). ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КЛЮЧОВІ МІЖНАРОДНІ ВИМІРИ. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 41-51. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2023.2.6