ТЕОРЕМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.24

Ключові слова:

теорема, розрахунок, момент сили, обертання, диференціал, напруження, деформації.

Анотація

Проаналізовані відомі розрахункові положення будівельної практики. При цьому відзначається, що винайдення нових підходів, теорем для розрахунку конструкцій – це один із шляхів прогресу у будівництві. Впровадження нових теорем у розрахункову практику проєктування відкриває шлях до надійності в проєктуванні та ефективності будівельного сектору економіки. Виходячи з базового поняття фізики, щодо обертального ефекту дії сил, доведемо, що можна знайти деформації і напруження в перерізі конструкції балки. Момент сили, на відміну від згинального моменту, враховує обертальний ефект усіх сил відносно, розрахункової точки перерізу. Такий підхід до розрахунку базовий, фізично обґрунтований, зручний у користуванні і надійний для проєктної будівельної практики. Автором запропоновано будувати епюру моментів сили не вздовж поздовжньої осі балки, як це прийнято для згинального моменту, а за висотою перерізу. Моменти сил, що діють відносно кожної з точок, що належать лінії перерізу, у своїй сукупності створюють епюру обертального моменту в перерізі. Такий підхід не має обмежень і такий переріз може бути зорієнтований вільно у будь-якому напрямку по відношенню до поздовжньої осі будівельної конструкції. В перспективі реалізації тривимірної моделі можливе визначення моментів обертання для усіх умовних точок масиву, що складають розрахунковий об’єм або взагалі цілу конструкцію. Сформульовано характерні положення, щодо правил побудови епюр моментів сил обертання. Автором запропоновано теорему щодо визначення диференціалу функції обертального моменту сили за висотою перерізу. Оскільки в запропонованому розрахунку момент сили втілює в собі два фактори – силу і момент, то і напруження, і деформації в перерізі можуть бути визначені через нього. За результатами досліджень вперше одержимо дещо спрощений вираз для визначення лінійних відносних деформацій і напружень в перерізі. Підсумовуючи дійшли висновку, що запропонована теорема для розрахунку будівельних конструкцій у вигляді диференційної залежності моменту сили обертання за висотою перерізу для визначення поздовжньої сили в перерізі ефективна. За наслідками теореми визначено залежності для напружень та деформацій. Застосування теореми дозволяє перевірити існуючі розрахунки та виконати розрахункову частину для нового проекту в будівництві.

Посилання

Степин П.А. Сопротивление материалов.-7-е изд. М.: Высш.шк.,1983. С. 114.

Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. К.: Вища шк., 1993. С. 46.

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. 8-е изд. М.: Наука, 1972, С. 47.

Leonhard F.“Spannbeton” fȕr die Praxis. Wyd.3. Ernst u. Sohn, Berlin-Mȕnhen-Dusseldorf, 1973, 246 p.

Бабич Є.М., Бабич В.Є. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок: навчальний посібник/ Є.М. Бабич, В.Є. Бабич. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Рівне: НУВГП, 2017. С. 19–62.

Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General rules and rules for building: EN 1992-1. Brussels: CEN, 2004. P. 30–82.

Чеканович М. Г. Метод попереднього напруження залізобетонних конструкцій, що підвищує їх міцність. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 2. С. 57–62.

M Chekanovych Stress-Strain state of reinforced concrete beams strengthened with a flexible rod-roller system – AIP Conference Proceedings, 2023. С. 65–69.

High performance concrete structures/ M. Chekanovych //Life cycle assessment, behavior and properties of concrete and concrete structures. Proceeding of International Conference. 2004, Brno, Czech Republic, P. 130–135.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55568 України. Науково-технічний твір «Теореми про диференціальний зв’язок між обертальним моментом, поздовжньою силою та інтенсивністю розподіленого навантаження» /

Автор – М. Г. Чеканович, Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації 11.07.2014.

Розрахунок будівельних конструкцій: навчальний посібник / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. С. 60–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Чеканович, М. Г. (2024). ТЕОРЕМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (5), 199-204. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.5.24

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають