ІНФОРМАЦІЙНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.2

Ключові слова:

агент, інформаційно-моделююча система, мультиагентне середо- вище, ринок електричної енергії, ціноутворення

Анотація

У статті розглянуто призначення, функціональні особливості та можливості розро- бленої інформаційно-моделюючої системи аналізу процесу ціноутворення на ринку елек- тричної енергії, яка відображає складний динамічний процес ціноутворення та надає агентам-учасникам ринку можливість організації прозорої децентралізованої взаємодії. Головним призначенням системи є надання і постачальникам, і виробникам електричної енергії інформації щодо формування стратегії своєї поведінки на ринку в напрямі досяг- нення балансу як власних, так і суспільних інтересів, та можливість використання сис- теми імітаційних моделей та моделюючих алгоритмів для рішення розрахункових задач формування торгових заявок для участі в аукціонах купівлі-продажу електроенергії. Такий підхід надає можливість досягнути синергетичного ефекту за рахунок неперерв- ного прозорого врахування взаємного впливу бізнес-інтересів різних учасників, які одно- часно беруть участь у процесі ціноутворення. Інформаційно-моделююча система є імі- таційною системою та об’єктом, у склад функціональних структурних елементів якого входять: комплекс імітаційних моделей сегментів ринку та моделей короткострокового (на добу наперед) прогнозу цін; моделюючі алгоритми розрахунку цінових показників на різних сегментах ринку та програмні засоби їх реалізації; моделюючі алгоритми та про- грамні засоби рішення задач урахування впливу факторів ризику на ціноутворення (дина- міка цін на енергоносії тощо); бази даних та відповідної СУБД; засоби, які забезпечують організацію роботи інформаційно-моделюючої системи, інтерфейси адміністратора для актуалізації верифікованої інформації бази даних та інтерфейси користувачів для орга- нізації роботі з моделями, моделюючими алгоритмами і базою даних. Метою створення системи є підвищення ефективності й оперативності функціонування агентів ринку під час формування заявок на участь у проведенні торгів. В основу розробки інформа- ційно-моделюючої системи закладено застосування принципів мультиагентного підходу для організації інформаційно-технологічної взаємодії агентів ринку між собою і зовніш- нім середовищем – реально діючою інформаційно-технологічною інфраструктурою ринку та створення інформаційно-технологічного та методичного мультиагентного середо- вища, в якому агенти ринку взаємодіють і конкурують на різних сегментах ринку елек- тричної енергії. На основі проведеного дослідження наукової літератури обґрунтовано необхідність побудови такого класу системи, яка є складовою частиною програмно-а- паратного комплексу імітаційної системи ціноутворення на оптовому та роздрібному ринку електричної енергії на основі сучасних інформаційних технологій. Наведено корот- кий опис системи.

Посилання

Мохор В.В., Євдокімов В.А. Про створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії. Електрон. Моделювання. 2020. № 6. С. 3–17.

Євдокімов В.А. Формулювання задачі побудови мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії. Електрон. Моделювання. 2021. № 3. С. 1–16.

Eom S.B. Decision support systems research: current state and trends. Industrial Management & Data Systems. 1999. Vol. 99/5/ P. 213–220.

Eom S.B. DSS, BI, and Data Analytics Research: Current State and Emerging Trends (2015–2019). Decision Support Systems X: Cognitive Decision Support Systems and Technologies. Springer International Publishing, 2020. P. 167–179.

Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития. Итоги науки и техники: Техническая кибернетика. Москва : ВИНИТИ, 1987. Т. 21. С. 131–164.

Трахтенгерц Э.А. Компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений. Информационные технологии в управлении: Проблемы управления. 2003. № 1. С. 13–28.

Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком. Адаптивні системи автоматичного управління / З.Х. Борукаев и др. 2018. № 1 (32). С. 3–14.

Тиханычев О.В. Теория и практика автоматизации поддержки принятия решений. Москва : Эдитус, 2018. 76 с.

URL: https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10431

Блінов І.В., Парус Є.В. Підхід до формування лотів виробників на аукціоні з купівлі-продажу електричної енергії. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Київ : ІЕД НАНУ, 2011. Вип. 28. С. 20–25.

Королев М., Углов Д. Составляем заявки на продажу. Профессиональный журнал. 2004. С. 64–69.

Выбор оптимальной стратегии поведения генерирующей компании на рынке «на сутки вперед» в условиях рыночного регулирования. Вектор науки ТГУ / А.Ю. Амелина и др. 2013. № 4. С. 63–68.

Микешина А.А. Стратегия поведения генерирующей компании на оптовом рынке электроэнергии. Экономика, Статистика и Информатика. 2010. № 6. С. 190–192.

Филатов С.А. Модели и методы формирования оптимальных стратегий поведения генерирующих компаний на оптовом рынке электрической энергии : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.13. Санкт-Петербург : из-во СПб ГИЭУ, 2014. 19 с.

Математическая модель управления функционированием генерирующей компании в современных условиях. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов / Ю.А. Секретарев м др. 2018. Т. 329. № 2. С. 146–158.

Битеряков Ю.Ф., Кутинов С.А. К вопросу формирования цен на конкурентных рынках электроэнергии. Вестник ИГЭУ. 2005. Вып. 2. С. 1–4.

Балансуючий ринок електроенергії України та його математична модель. Технічна електродинаміка / О.В. Кириленко та ін. 2011. № 2. С. 36–43.

Імітаційна модель ринку електричної енергії «на добу наперед» з неявним урахуванням мережевих обмежень енергетичних систем. Техн. електродинаміка / О.В. Кириленко та ін. 2019. № 5. С. 60–67. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.05.060

Сараев А.Д, Щербина О.А. Системный анализ и современные информационные технологи. Труды Крымской Академии наук. Симферополь (Симферополь–Вена) : СОНАТ, 2006. С. 47–59.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил ринку. Постанова № 307 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text (дата звернення: 06.07.21).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. Постанова № 308 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text (дата звернення: 06.07.21).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про затвердження Правил роздрібного ринку. Постанова № 312 від 14.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text (дата звернення: 06.07.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-02

Як цитувати

Євдокімов, В. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-МОДЕЛЮЮЧА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, (3), 10-18. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.3.2

Номер

Розділ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ